KvC IV (Borová Lada)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

centrální část enklávy: hromadná silniční

okrajové části enklávy: jižní část – silniční rozvolněná víska

východní část – rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura:

centrální část enklávy: proměněná původní forma vytvářející hromadnou strukturu

jižní část enklávy: fragment silniční rozvolněné struktury – jednotlivé objekty a zemědělský areál

Dochovanost půdorysného typu:

centrální část sídla: 3 dobrá

částečně dochovaná původní struktura, novodobá zástavba nahodile doplňující fragmenty historického půdorysu proměnila charakter sídla ve hromadnou formu

jižní enkláva: 3 dobrá

velmi dobře dochovaná původní struktura vísky, v siluetě však velmi narušena budovami zemědělského areálu

východní enkláva: 5 nedochoval se

zástavba zcela zanikla bez následné obnovy

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

centrální část sídla: 3 dobrá

původní stavební fond částečně zaniklý či narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

jižní enkláva: 1 – 2 výjimečná - velmi dobrá

dochovaný historický stavební fond vysoké architektonické hodnoty, rekonstrukční zásahy zcela respektující či lokálně mírně narušující původní charakter zástavby

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná, okrajově 1 výjimečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se rozvolněných silničních vsí – zachovat rozvolněnou strukturu

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro stavby v oblasti šumavského roubeného domu a nejvyšší stupeň přísnosti

Výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři