KvC I (Chlum)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

jižní část: lánová soustředěná

severní část: severně od sídelního jádra: drobný soubor hromadné formy

severozápadně od sídelního jádra: drobný soubor rozvolněné silniční formy

severní okraj enklávy: drobný soubor rozptýlené formy zástavby

 

Stávající urbanistická struktura: silniční rozvolněná, samostatně stojící stavby

drobný soubor v severní části sídla: hromadná

drobný soubor na severním okraji enklávy: rozptýlená zástavba

Dochovanost půdorysného typu:

lánová soustředěná forma: 4 částečná

úsek silniční rozvolněné formy (severozápadně od sídelního jádra): 0 zástavba zanikla

drobný soubor hromadné formy (severně od sídelního jádra): 2 velmi dobrá

drobný soubor rozptýlené formy zástavby (severní okraj enklávy): 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

formované sídelní jádro:

stavby oblasti Českokrumlovska a Horního Povltaví

zástavba mimo sídelní jádro: stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: .

formované sídelní jádro: 4 částečná

zástavba mimo sídelní jádro: 2 – 3 velmi dobrá - dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 – 3 vysoká - průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: lánová a úseková

Dochovanost plužiny: 3 – 4 dobrá až částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

sídelní jádro: (pouze v rozsahu původní půdorysné formy): viz Urbanistický manuál –

zásady pro sídla silniční – specifická forma - sídla s dochovaným prostorovým dělením plužiny (respektovat historickou vazbu staveb na plužinu)

drobný soubor severně od sídelního jádra: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná

drobný soubor na severním okraji enklávy: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla s rozptýlenou formou zástavby

území ležící mimo uvedené celky: nové objekty zásadně nestavět

 

Architektonické:

sídelní jádro (pouze v rozsahu původní půdorysné formy):

pro novostavby i rekonstrukce viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti Českokrumlovska a Horního Povltaví; stavby realizovat na původním půdoryse, případně s malou odchylkou oproti historickému stavu. Základní koncepce – dvoj – a trojstranné dvory (tvar L nebo U) Střechu volit jednoduchou sedlovou, případně se strmou polovalbou, výjimečně valbou. Stavby navrhovat co nejjednodušší v detailu, úpravu fasád vždy celoomítanou. Zcela nepřípustné jsou štítové pavlače či předsazené balkóny.

výšková hladina – 1 – 2 np

pozn. vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaných sídlech je nezbytné zpracovat pro případnou obnovu centrálního prostoru Chlumu regulační plán a jakoukoli stavbu navrženou v rámci půdorysné struktury velmi podrobně posoudit.

 

okrajové části sídla (mimo rozsah původní půdorysné formy):

pro novostavby i rekonstrukce - viz Architektonický manuál - zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, střední stupeň přísnosti

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři