KvC V (Chlum)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

severníčást: lánová soustředěná

jižní část: drobný soubor hromadné formy

Stávající urbanistická struktura: silniční rozvolněná

Dochovanost půdorysného typu:

lánová soustředěná forma: 4 částečná

drobný soubor hromadné formy (jižně od sídelního jádra): 4 částečná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

formované sídelní jádro: stavby oblasti Českokrumlovska a Horního Povltaví

zástavba mimo sídelní jádro: stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: lánová soustředěná

Dochovanost plužiny: 4 – 5 částečná až nedochovaná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

sídelní jádro: (pouze v rozsahu původní půdorysné formy): viz Urbanistický manuál

zásady pro sídla silniční – specifická forma: sídla s dochovaným prostorovým dělením plužiny (respektovat historickou vazbu staveb na plužinu)

jižně od sídelního jádra: obnova původní formy - viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná

Architektonické:

sídelní jádro (pouze v rozsahu původní půdorysné formy):

pro novostavby i rekonstrukce viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti Českokrumlovska a Horního Povltaví; stavby realizovat na původním půdoryse, případně s malou odchylkou oproti historickému stavu. Základní koncepce – dvoj – a trojstranné dvory (tvar L nebo U) Střechu volit jednoduchou sedlovou, případně se strmou polovalbou, výjimečně valbou. Stavby navrhovat co nejjednodušší v detailu, úpravu fasád vždy celoomítanou. Zcela nepřípustné jsou štítové pavlače či předsazené balkóny.

výšková hladina – 1 – 2 np

pozn. vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaných sídlech je nezbytné zpracovat pro případnou obnovu centrálního prostoru Chlumu regulační plán a jakoukoli stavbu navrženou v rámci půdorysné struktury velmi podrobně posoudit.

 

zástavba mimo rozsah historického formovaného celku:

pro novostavby i rekonstrukce - viz Architektonický manuál - zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, stupeň přísnosti 2

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři