KvC I (Hliniště)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

severní část sídla hromadná silniční jednostranná (malá lánová víska)

centrální část sídla: hromadná silniční

západní část sídla: struktura s rozptýlenou zástavbou, samostatně stojící stavby

Stávající urbanistická struktura:

zástavba podél komunikace Horní Vltavice – Strážný: hromadná silniční rozvolněná forma, samostatně stojící stavby

zástavba severně podél komunikace: zemědělský areál, drobný soustředěný soubor obytných staveb bez urbanistické koncepce.

zástavba západně podél staré cesty na Strážný:fragment původní rozptýlené formy

Dochovanost půdorysného typu:

severní (historicky nejstarší) část: 0 struktura zanikla

jižní část (podél silnice I. třídy): 2 velmi dobrá

západní část (podél staré cesty na Strážný): 3 dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

  • obytná a hospodářská zástavba se typologickými znaky tradičního stavitelství – oblast šumavského roubeného domu

  • výrobní a technické stavby

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 částečná

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 nízká

Plužina

Typ plužiny: lánová , úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 2 a 4 – velmi dobrá a částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické: jádro sídla: pro eventuelní výstavbu - viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná silniční – minimalizovat nebo zcela vyloučit zástavbu jižně od silnice I/4, zachovat zde volnější strukturu; v případě obestavění komunikace ze strany severní nevolit zcela kompaktní formu zástavby.

jižně od toku Řasnice nestavět žádné objekty

západní část enklávy: nestavět žádné další objekty

Architektonické: viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu nejnižší stupeň přísnosti; výšková hladina – 1np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři