KvC I (Kašperské Hory)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: návesní

Stávající urbanistická struktura: návesní

Dochovanost půdorysného typu: 1 výjimečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

Uzavřené usedlosti s architektonickými prvky vycházejícími ze znaků šumavského roubeného domu (výdřeva štítu, sedlová střecha s valbou). Řada objektů nese však prvky typické zděné zástavby, ojediněle i detaily charakteristické pro městské stavitelství (celoomítaná úprava, štuková profilace fasád – liseny, okenní šambrány, apod.)

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 - 3 velmi dobrá – dobrá

Zanikla pouze malá část historických staveb, usedlosti nejsou objemově celistvé - dochovaly se však ty části, které vymezují historickou náves. Čitelnost původní podoby objektů je v řadě případů narušena nevhodnými stavebními úpravami.

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 - 3 vysoká až průměrná

Četné stavební úpravy původních objektů snižujících hodnotu zástavby, architektonicky průměrná novostavba v jihozápadní části sídla.

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady pro sídla návesní

Architektonické:

Zaniklý objekt v návesní struktuře by měl být realizován na původním půdoryse, nejvýše z drobnou odchylkou oproti historickému stavu, Pro základní půdorysné řešení stavby je ideální původní koncept trojstranného dvora (tvar C – viz císařský otisk mapy stabilního katastru), eventuelně dvě paralelní stavby – v linii návesního prostoru a v pozici původní stodoly. V první etapě výstavby je však zásadní alespoň vyplnit proluku na rozhraní veřejného prostoru tak, aby byla zástavba formující náves kompaktní.

Při architektonickém řešení novostaveb i případných rekonstrukcí je možno vycházet z pravidel Architektonického manuálu pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, stupeň přísnosti 2 – střechu volit jednoduchou sedlovou, případně se strmou polovalbou, nikoli však valbou. Stavby navrhovat co nejjednodušší v detailu, úprava fasád může být celoomítaná, případně s výdřevou štítu. Zcela nepřípustné jsou štítové pavlače či předsazené balkóny.

výšková hladina:

stavby orientované do návesního prostoru: 1 – 2 np

obnovené části usedlostí v zahradních traktech:

1 np (výška okapní roviny od terénu přizpůsobena navazující zástavbě – max. cca 4m)

pozn.: Vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaných, zejména návesních sídlech, je nezbytné jakoukoli stavbu navrženou v rámci půdorysné struktury velmi podrobně posoudit.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři