KvC II (Kašperské Hory)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: hromadná okrajově sem zasahuje i návesní

Stávající urbanistická struktura: hromadná okrajově sem zasahuje i návesní

Východní část se již blíží struktuře silniční

Dochovanost půdorysného typu: 2 velmi dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

jižní (návesní) část sídla: uzavřené usedlosti s architektonickými prvky vycházejícími ze znaků šumavského roubeného domu (výdřeva štítu, sedlová střecha s valbou)

severní (hromadná) část sídla:

- starší venkovská zástavba v architektonické úpravě z konce 19. století

- mladší stavby přelomu a 1. třetiny 20. století volně přejímající typické tvaroslovné znaky šumavského stavitelství

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Zanikla pouze malá část historických staveb, čitelnost původní podoby objektů je však v řadě případů narušena nevhodnými stavebními úpravami

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

Četné stavební úpravy původních objektů snižující hodnotu zástavby, architektonicky velmi nevhodně pojaté stavby situované při větvení komunikací v severní (hromadné) části sídla.

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

okraj návesního celku: s výjimkou doplnění zaniklých hmot dvou existujících usedlostí nestavět žádné další objekty (viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla návesní)

severní část sídla: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná

okrajová část sídla, východně při komunikaci na Šobr:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla silniční

Architektonické:

okraj návesního celku:

Objemové řešení – zaniklé části usedlostí je možno obnovit výhradně na původním půdoryse. Z hlediska utváření návesního prostoru je žádoucí obnova objemu budovy umístěné na severozápadním okraji sídla.

Při architektonickém řešení nově realizovaných částí staveb či rekonstrukcí je možno vycházet z Architektonického manuálu - pravidel pro stavby oblasti šumavského roubeného domu , stupeň přísnosti 2. Zcela nevhodné je v tomto případě boční či podélné vyložení střechy – střešní konstrukci je vhodné volit nejlépe jednoduchou sedlovou, výjimečně se strmou polovalbou, nikoli však valbou. Používat co nejjednodušší architektonický detail, úprava fasád může být celoomítaná, event. s výdřevou štítu, v případě obnovy hospodářských traktů i z kompletně vydřeveným pláštěm. Zcela nepřípustné jsou štítové pavlače či předsazené balkóny.

výšková hladina: 1 np

severní část sídla:

viz Architektonický manuál - zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu stupeň přísnosti 2


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři