KvC I (Kozí Hřbety)

Urbanistická charakteristika

Historická půdorysný typ: návesní vísky,

druhotná forma - rozptýlená zástavba, samostatně stojící objekty

Stávající urbanistická struktura: návesní vísky, fragment původní rozptýlené zástavby, samostatně stojící objekt

Dochovanost půdorysné formy: - Velký Kozí Hřbet: 2 velmi dobrá

- Malý Kozí Hřbet: 3 dobrá

- rozptýlená zástavba: 1 výjimečná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

návesní celky: dvoj- a trojstranné dvorce s některými tvaroslovnými prvky staveb oblasti šumavského roubeného domu (strmá polovalba, výdřeva štítů i částí obvodového pláště)

zástavba mimo prostor návsi: stavby z konce 19. a počátku 20. století formálně přejímající znaky šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historické architektonické formy zástavby: 3 dobrá

usedlosti se nedochovaly v původním půdorysném rozsahu, výjimkou je stavba v jihozápadním cípu návsi Velkého Kozího Hřbetu, nevhodnou rekonstrukcí byly však setřeny charakteristické tvaroslovné prvky.

Celková architektonická hodnota zástavby: 1 – 2 výjimečná – vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady pro sídla návesní

Možno obnovit dvě stavby v návesním prostoru Velkého Kozího Hřbetu, mimo návesní celky zásadně nic nestavět.

Architektonické:

Dva zaniklé objekty v návesní struktuře Velkého Kozího Hřbetu by měly být obnoveny na původním půdoryse, nejvýše z drobnou odchylkou oproti historickému stavu. Pro základní půdorysné řešení staveb v prolukách je ideální původní koncept dvoj-, resp. trojstranného dvora (tvar L, C – viz císařský otisk mapy stabilního katastru). V první etapě výstavby je však důležité alespoň vyplnit parcelu na rozhraní veřejného prostoru tak, aby byla zástavba formující náves kompaktní.

Při návrhu konstrukčních detailů novostaveb i případných rekonstrukcí je možno vycházet z pravidel Architektonického manuálu pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejvyšší stupeň přísnosti – střechu volit jednoduchou sedlovou, případně se strmou polovalbou, nikoli však valbou. Stavby navrhovat co nejjednodušší v detailu, úprava fasád orientovaných do návesního prostoru by měla být omítaná s výdřevou štítu. Zcela nepřípustné jsou štítové pavlače či předsazené balkóny.

výšková hladina – 1 np (výška okapní roviny od terénu přizpůsobena navazující zástavbě – max. cca 4m)

Poznámka: vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaných, zejména návesních sídlech, je nezbytné jakoukoli stavbu navrženou v rámci půdorysné struktury velmi podrobně posoudit


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři