KvC I (Pěkná)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

základní forma: návesní (lichoběžníkový návesní prostor)

druhotné sídelní formy:

jihovýchodně od sídelního jádra: zástavba s hromadnou strukturou zástavby přecházející na okrajích do rozptýlené formy

Stávající urbanistická struktura: plošná zástavba bez prostorové koncepce

jihovýchodní část sídla: drobný hromadný soubor historické zástavby

Dochovanost půdorysného typu:

návesní forma: 5 nedochovaná - nečitelná

druhotné sídelní formy:

drobný soubor s hromadnou formou zástavby (JV část sídla): 1 výjimečná

navazující struktura s rozptýlenou zástavbou (JV část sídla): 0 bez náhrady zanikla

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

návesní prostor: dům Českokrumlovska a Horního Povltaví

zástavba mimo centrální prostor sídla: stavby formálně přejímající vzory starší zástavby oblasti tzv. šumavského roubeného domu, v 2. pol. 19. stol. částečně stavebně upravované do podoby regionální zděné architektury jihovýchodního podhůří Šumavy.

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

dům Českokrumlovska a Horního Povltaví: 4 částečná

stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu (jihovýchod sídla):

3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 nízká

 

Plužina

Typ plužiny: traťová

Dochovanost plužiny: 4 -5 částečná až nedochovaná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

oblast bývalého jádra: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla návesníobnova zaniklé zástavby alespoň v obrysech návesního prostoru (na místech zaniklých objektů vznikla lokálně nová výstavba)

jihovýchodní část sídla: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná

severovýchodní část sídla viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná silniční

pozn. vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaném prostoru, je pro případnou obnovu jádrové části sídla a vytvoření plnohodnotného veřejného prostoru důležité zpracování regulačního plánu

Architektonické:

oblast bývalého jádra:

existující zástavba realizovaná na místech zaniklých budov neumožňuje plnohodnotnou rekonstrukci celku, je proto žádoucí obnovit alespoň rámcově návesní prostor; při návrhu architektonické podoby staveb je možno vycházet z Architektonického manuálu – zásady pro stavby oblasti domu Českokrumlovska a Horního Povltaví - základní objemové řešení objektů by mělo alespoň rámcově respektovat charakter typické zástavby

výšková hladina – 2 np

okrajové části sídla:

v lokalitách mimo historickou návesní strukturu zásadně nenavrhovat charakteristické mohutné stavby dvorcového typu; pro případnou zástavbu (zejména v JV části sídla) - viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, střední stupeň přísnosti; zásadně nenavrhovat štítovou pavlač, u dvojpodlažních staveb zachovat celoomítanou fasádu včetně štítu.

výšková hladina – 1 - 2 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři