KvC I (Řasnice)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: rozvolněná krátká lánová ves

Stávající urbanistická struktura: novodobý areál a několik objektů – torzo někdejší vsi

- novodobý areál bez kultivované půdorysné formy a urbanistických hodnot - několik staveb – torzo někdejší vsi

Dochovanost půdorysného typu: 4 částečná - část zanikla, část byla sloučena s novodobým areálem

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: stavby řadící se typologicky k tzv. šumavskému roubenému domu – po stavebních úpravách konce 19. a poč. 20. století

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 částečná

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 nízká

2 vysoká -areál mlýna

 

Plužina

Typ plužiny: lánová

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

případná obnova části původní formy - viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla silniční – specifická forma (sídla s dochovaným prostorovým dělením plužiny)

existující areál – omezit množství zpevněných ploch (rozšířit množství veřejné zeleně), zahustit strukturu ve střední části, vytvořit čitelného veřejného prostoru

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejnižší stupeň přísnosti, areál mlýna střední stupeň přísnosti

- výšková hladina – 1np

 

Zástavba ve dvou dalších částech sídelní enklávy - Dolním Cazově a Dolní Silnici v minulosti zanikla a proto budou popsány stručněji


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři