KvC I (Slunečná)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

základní forma: návesní (nepravidelný polouzavřený tvar návesního prostoru)

druhotná sídelní forma: drobný celek hromadné silniční rozvolněné formy (podél silnice I/39)

Stávající urbanistická struktura: fragmenty historické zástavby návesního prostoru bez čitelné půdorysné formy

Dochovanost půdorysného typu:

návesní forma: 4 částečná

drobný celek hromadné silniční rozvolněné formy: 0 zástavba zanikla

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

návesní prostor sídla:

dům Českokrumlovska a Horního Povltaví. Nejčastěji čtyřstranný (případně trojstranný) dvorec, opatřený jednotnou valbovou střechou podélně orientovanou do návesního prostoru. V případě kolmého ukončení ramene v prostoru návsi byla střecha valbová či polovalbová.

okrajové části sídla:

stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

návesní prostor sídla: 3 dobrá

okrajové části sídla : 0 zástavba zanikla

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: traťová

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

oblast bývalého jádra: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla návesní – obnova struktury na původních půdorysech staveb - tam, kde obnova není možná, s přiměřenými odchylkami oproti historickému stavu – vždy však tak, aby byla opět čitelná charakteristická urbanistická forma

pozn. vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaném prostoru, je pro případnou obnovu jádrové části sídla nezbytné zpracování regulačního plánu.

Architektonické:

oblast bývalého jádra:

viz Architektonický manuál - stavby oblasti domu Českokrumlovska a Horního Povltaví - základní objemové řešení staveb by mělo vycházet z podoby zaniklých objektů

- výšková hladina – 2 np

lokality mimo historický návesní celek: viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, stupeň přísnosti 2 – zásadně nenavrhovat štítovou pavlač, u staveb zachovat celoomítanou fasádu včetně

štítu

- výšková hladina – 1- 2 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři