KvC II (Slunečná)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

základní forma: okraj návesního celku (nepravidelný polouzavřený tvar návesního prostoru)

Stávající urbanistická struktura: novostavba ekofarmy

Dochovanost půdorysného typu: 5 nedochovaná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

dům Českokrumlovska a Horního Povltaví. Nejčastěji čtyřstranný (případně trojstranný) dvorec, opatřený jednotnou valbovou střechou podélně orientovanou do návesního prostoru. V případě kolmého ukončení ramene v prostoru návsi byla střecha valbová či polovalbová.

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

návesní prostor sídla: nedochoval se

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká (novostavba na místě zaniklého objektu, architektonickým pojetím se však formálně přibližuje stavbám horské části Šumavy, které se v této lokalitě nacházely vždy mimo historický návesní prostor – jádrovou část sídla tvořily v těchto místech vždy dvojpodlažní uzavřené dvorce).

 

Plužina

Typ plužiny: traťová

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

oblast bývalého jádra: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla návesní – obnova struktury na původních půdorysech staveb - tam, kde obnova není možná, s přiměřenými odchylkami oproti historickému stavu – vždy však tak, aby byla opět čitelná charakteristická urbanistická forma.

pozn. vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaném prostoru, je pro případnou obnovu jádrové části sídla nezbytné zpracování regulačního plánu.

Architektonické:

oblast bývalého jádra:

viz Architektonický manuál - stavby oblasti domu Českokrumlovska a Horního Povltaví - základní objemové řešení staveb by mělo vycházet z podoby zaniklých objektů

- výšková hladina – 2 np

lokality mimo historický návesní celek: viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, stupeň přísnosti 2 – zásadně nenavrhovat štítovou pavlač, u staveb zachovat celoomítanou fasádu včetně

štítu.

- výšková hladina – 1- 2 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři