KvC III (Slunečná)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

základní forma: návesní (nepravidelný polouzavřený tvar návesního prostoru)

druhotná sídelní forma: drobný celek hromadné silniční rozvolněné formy (podél cesty na Jablonec)

Stávající urbanistická struktura: zemědělský objekt

Dochovanost půdorysného typu:

návesní forma: 5 nedochovaná

drobný celek hromadné silniční rozvolněné formy: 0 zástavba zanikla

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

návesní prostor sídla:

dům Českokrumlovska a Horního Povltaví. Nejčastěji čtyřstranný (případně trojstranný) dvorec, opatřený jednotnou valbovou střechou podélně orientovanou do návesního prostoru. V případě kolmého ukončení ramene v prostoru návsi byla střecha valbová či polovalbová.

okrajové části sídla:

stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: nedochoval se

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 nízká

 

Plužina

Typ plužiny: traťová

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

oblast bývalého jádra: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla návesní – obnova struktury na původních půdorysech staveb - tam, kde obnova není možná, s přiměřenými odchylkami oproti historickému stavu – vždy však tak, aby byla opět čitelná charakteristická urbanistická forma.

pozn. vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaném prostoru, je pro případnou obnovu jádrové části sídla nezbytné zpracování regulačního plánu.

Architektonické: viz Architektonický manuál - stavby oblasti domu Českokrumlovska a Horního Povltaví - základní objemové řešení staveb by mělo vycházet z podoby zaniklých objektů

- výšková hladina – 2 np

V ideálním případě odstranění stávajícího zemědělského objektu či jeho přestavba spojená s redukcí objemu a změnou architektonického výrazu.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři