KvC I (Strážný a Kořenný)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

nejstarší urbanistická forma (do 1. pol. 19. stol): silniční, v centrální části sídla až hromadná silniční

mladší urbanistická forma (od 2. pol. 19. stol do r. 1945):

severozápadně od formovaného celku: drobný soubor rozvolněné silniční formy

 

Stávající urbanistická struktura:

soustředěná forma: silniční, v centrální části sídla až hromadná silniční severozápadní část území: rozvolněná silniční

Dochovanost půdorysného typu:

základní forma - silniční, resp. hromadná silniční: 3 dobrá

severozápadně od formovaného celku - drobný soubor silniční rozvolněné formy:

2 velmi dobrá


Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

soustředěná silniční forma:

centrální část půdorysu: dvojpodlažní zástavba s městskými tvaroslovnými prvky (v podobě z 2. poloviny 19. a počátku 20. století)

jižní část půdorysu: dvoj- a trojstranné usedlosti orientované obytnými částmi kolmo ke komunikace. Stavby přebírající formální znaky staveb oblasti tzv. šumavského roubeného domu (štíty částí orientovaných do obytného prostoru již omítané)

severní část půdorysu: drobná stavení bezzemků orientována kolmo ke komunikaci – stavby přebírající formální znaky staveb oblasti tzv. šumavského roubeného domu (převážná část staveb s vnější výdřevou)

 

severozápadně od soustředěné formy: stavby řadící se typologicky k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

zástavba v rámci soustředěné silniční formy: 4 částečná

zástavba severozápadně od formovaného celku: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby:

zástavba v rámci soustředěné silniční formy: 4 nízká

zástavba severozápadně od formovaného celku: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 1 a 3 výjimečná a dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

soustředěná forma sídla – viz Urbanistický manuál –zásady pro sídla hromadná silniční

soubor severozápadně od formovaného celku - viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná silničnízachovat rozvolněnou strukturu zástavby (nezahušťovat formu)

Architektonické:

soustředěná forma sídla: viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejnižší stupeň přísnosti

při obnově soustředěné formy sídla je vhodné respektovat formální odlišnosti struktury jednotlivých částí sídla:

centrální část – (struktura je prostorově naplněna, zásady se týkají možných rozšíření objemů či přestaveb)

stavby na jednoduchém půdoryse, celoomítané, s prostou sedlovou střechou bez polovalby; nevhodné jsou balkony, štítové pavlače

výšková hladina – 2 np (na západním okraji 1 np)

severní část – drobnější objekty, orientace nejlépe kolmo ke komunikaci, možná výdřeva fasád či štítů; nevhodné jsou balkony, štítové pavlače

výšková hladina – 1 np

jižní část – dvorcová (atriová) navazující zástavba (půdorys tvaru L, případně U), celoomítaná fasáda, nevhodné jsou balkony, štítové pavlače

výšková hladina – 1 np

zástavba mimo soustředěný půdorys: viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, střední stupeň přísnosti.

výšková hladina – 1 np

 


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři