KvC II (Strážný a Kořenný)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

základní forma - silniční, v centrální části sídla až hromadná silniční

jižně od formovaného celku - drobný shluk několika staveb - „Rack“

Stávající urbanistická struktura:

centrální část sídla: silniční, v centrální části sídla až hromadná silniční

východně od formovaného celku: soubor staveb bez jednoznačné urbanistické koncepce (komerční areál)

jižně od formovaného celku: areál čerpací stanice

Dochovanost půdorysného typu:

centrální část sídla - silniční, resp. hromadná silniční: 3 dobrá

jižně od formovaného celku - drobný shluk staveb: 5 zcela nečitelná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

soustředěná silniční forma:

centrální část půdorysu: dvojpodlažní zástavba s městskými tvaroslovnými prvky (v podobě z 2. poloviny 19. a počátku 20. století)

jižní část půdorysu: dvoj- a trojstranné usedlosti orientované obytnými částmi kolmo ke komunikace. Stavby přebírající formální znaky staveb oblasti tzv. šumavského roubeného domu (štíty částí orientovaných do obytného prostoru již omítané)

zástavba jižně od formovaného celku: (osada „Rack“):

stavby řadící se typologicky k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

zástavba v rámci soustředěné silniční formy: 4 částečná

zástavba jižně od formovaného celku: 4 částečná (dochován 1 objekt)

Celková architektonická hodnota zástavby:

centrální část sídla: 3 průměrná

východně od formovaného celku (komerční areál): 5 zcela bez hodnot

jižně od formovaného celku: (areál čerpací stanice): 5 zcela bez hodnot

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

soustředěná forma sídla - viz Urbanistický manuál zásady pro sídla hromadná silniční

soubor východně od formovaného celku- komerční areál a čerpací stanice – prostorově nerozšiřovat, kultivovat parter, omezit množství zpevněných ploch, posílit výsadbu stromové zeleně

soubor jižně od formovaného celku -areál čerpací stanice – prostorově nerozšiřovat, nestavět další objekty

Architektonické:

soustředěná forma sídla: viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejnižší stupeň přísnosti

při obnově soustředěné formy sídla je vhodné respektovat formální odlišnosti struktury jednotlivých částí sídla:

centrální část – (struktura je prostorově naplněna, zásady se týkají možných rozšíření objemů či přestaveb)

stavby na jednoduchém půdoryse, celoomítané, s prostou sedlovou střechou bez polovalby; nevhodné jsou balkony, štítové pavlače

výšková hladina – 2 np (na západním okraji 1 np)

jižní část – dvorcová (atriová) navazující zástavba (půdorys tvaru L, případně U), celoomítaná fasáda, nevhodné jsou balkony, štítové pavlače

výšková hladina – 1 np

zástavba mimo soustředěný půdorys:

komerční areál a areál čerpací stanice: viz Architektonický manuál – zásady pro stavby specifické funkce

výšková hladina – 1 np

pro případnou rekonstrukci dochované stavby (u čerpací stanice) – viz Architektonický manuál zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři