KvC I (Želnava)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

základní forma: návesní (obdélný až lichoběžníkový tvar návesního prostoru)

druhotné sídelní formy:

jihovýchodní část sídla: zástavba se hromadnou strukturou zástavby přecházející na okrajích do rozptýlené formy

jihovýchodní a severovýchodní okraj enklávy podél komunikace (ve výrazném odstupu od sídla): hromadná silniční forma s rozvolněnou strukturou zástavby

Stávající půdorysná struktura: zástavba bez prostorové koncepce, udržující v zásadě komunikační uspořádání

jihovýchodní část sídla: drobný hromadný soubor historické zástavby

zemědělský areál

Dochovanost půdorysného typu:

návesní forma: 4 částečná

druhotné sídelní formy:

hromadná forma zástavby (JV část sídla) – 2 velmi dobrá

hromadná silniční forma s rozvolněnou strukturou zástavby (JV, S od sídla) -

0 zástavba zanikla


Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

návesní prostor: dům Českokrumlovska a Horního Povltaví

nejčastěji čtyřstranný (případně trojstranný) dvorec, opatřený jednotnou valbovou střechou podélně orientovanou do návesního prostoru. V případě kolmého ukončení ramene byla střecha rovněž valbová

zástavba mimo centrální prostor sídla: stavby formálně přejímající vzory starší zástavby oblasti tzv. šumavského roubeného domu, v 2. pol. 19. stol. částečně stavebně upravované do podoby regionální zděné architektury jihovýchodního podhůří Šumavy

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: traťová

Dochovanost plužiny: 2 -3 velmi dobrá a dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

oblast bývalého jádra: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla návesní –- případná obnova návesního prostoru:

  • severovýchodní a severozápadní linie návsi – na místech zaniklých objektů vznikla lokálně nová výstavba přibližně v obryse návesního prostoru – existující strukturu dle možností zahustit tak, aby byla linie původní návsi v těchto místech zachována. Existující zástavbu je možno půdorysně rozšířit a formálně přizpůsobit uzavřeným dvorcům (např. vystavět další objemy v zahradních traktech bytových domů)

  • jihozápadní linie návsi - obnova struktury na původních půdorysech staveb, případně s drobnými odchylkami oproti historickému stavu – vždy však tak, aby byla opět čitelná charakteristická urbanistická forma

pozn. vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaném prostoru, je pro případnou obnovu jádrové části sídla nezbytné zpracování regulačního plánu.

Architektonické:

oblast bývalého jádra:

- severovýchodní a severozápadní linie návsi:

existující zástavba neumožňuje plnohodnotnou rekonstrukci historické zástavby, je proto žádoucí obnovit alespoň rámcově návesní prostor. Při architektonické podobě zástavby je možno vycházet z Architektonického manuálu – zásad pro stavby oblasti domu Českokrumlovska a Horního Povltaví

- jihozápadní linie návsi

viz Architektonický manuál - stavby oblasti domu Českokrumlovska a Horního Povltaví domu - základní objemové řešení staveb by mělo vycházet z podoby zaniklých objektů

výšková hladina – 2 np

 

okrajové části sídla: v lokalitách mimo historickou návesní strukturu zásadně nenavrhovat charakteristické mohutné stavby dvorcového typu (půdorys C, U) – pro případnou zástavbu (zejména v JV části sídla) viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, stupeň přísnosti 2 – zásadně nenavrhovat štítovou pavlač, u staveb zachovat celoomítanou fasádu včetně štítu

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři