Borová Lada

BOROVÁ LADA - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zamezit dalšímu plošnému zastavování krajiny. Zásadně nedělit obdobným (geometrickým) způsobem existující rozvojové plochy a již rozčleněné plochy nenapojovat na inženýrské sítě.

 • Vzhledem k nebezpečí dalšího živelného plošného rozvoje stanovit cílový rozsah zástavby a po jeho dosažení již obec prostorově nerozvíjet.

 • Zachovat soustředěný charakter zástavby. Nestavět žádné individuální objekty ani skupiny staveb ve volné krajině.

 • Sídlo stavebně nepropojovat se zástavbou u komunikace na Nový Svět.

 • Nenavrhovat zástavbu na pravém břehu Vltavy v prostoru mezi řekou a komunikací na Svinná Lada a zachovat zde panoramatický pohled na Chalupskou Slať.

 • Neobnovovat zaniklou zástavbu směrem na Novou Boubskou.

 • Veřejné prostory citlivě doplnit dřevinnou vegetací tak, aby se v rámci enklávy opticky minimalizoval rušivý vliv nevhodné zástavby.

 • Zachovat zemědělský charakter okolní krajiny, zejména údolí Teplé Vltavy pod soutokem s Vydřím potokem.

Celkové hodnocení

Vzhledem k celkovému charakteru enklávy a její poloze na samé hranici národního parku by mělo být zastavěné území Borových Lad z NP Šumava vyjmuto.

Okrajová poloha činí z Borových Lad jedno z ideálních nástupních turistických center, kde je logické soustředit zařízení cestovního ruchu a doprovodné infrastruktury.

Charakter sídla, jak z urbanistického, tak i architektonického hlediska, zásadně narušila socialistická výstavba bytových domů. Podobným zásahem do obrazu enklávy byl plošný růst sídla v posledních deseti letech, který je v rámci národního parku bezprecedentní. Jeho rozsah je svou nepřiměřeností srovnatelný s rozvojem enkláv v blízkosti velkých městských aglomerací. Tento způsob rozvoje zcela ignoruje historické souvislosti i charakter krajiny a na území národního parku i chráněné krajinné oblasti je zcela nepřijatelný. Z hlediska historické struktury krajiny leží nejlépe dochované segmenty mimo území Národního parku Šumava.

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • S výjimkou dvou objektů, bezprostředně navazujících na stávající stavby, nerealizovat žádné další budovy severně nad cestou ve směru na Horní Vltavici.

 • Plošné zastavování prostoru mezi silnicí směřující do Horní Vltavice a Teplou Vltavou je krajně nevhodné, ale vzhledem ke skutečnosti, v jaké fázi realizace se projekt nachází, je již nereálné mu zabránit. Je však klíčové docílit toho, aby podobné soubory, ať již v Borových Ladech či kdekoli na území Národního parku Šumava, nevznikly.

 • Nestavět další samostatně stojící stavby u cesty na Nový Svět a zásadně tuto skupinu objektů stavebně nepropojovat se zastavěným územím Borových Lad.

 • Je možné realizovat navrhovanou přeložku silnice ve směru do Svinných Lad. Nestavět však již žádné objekty severně od této komunikace. Zachovat z ní atraktivní rozhledy do údolí.

 • Zmenšit rozsah plánovaného rozšíření parkoviště poblíž mostu přes Teplou Vltavu.

 • Stavebně nepropojovat samostatně stojící stavby situované při hranici lesa ve směru na Svinná Lada se souvisle zastavěným územím obce.

 • Při případném zastavování ploch, navržených územním plánem na pravém břehu Teplé Vltavy, usilovat o to, aby stavby byly situovány co nejblíže ke komunikaci a struktura měla kompaktní formu (obdélné pozemky orientované kolmo k cestě)

 • Je vhodné zahušťovat stávající zástavbu v intravilánu obce.

 • Je žádoucí kultivovat parter sídla a vytvářet identifikovatelné veřejné prostory se souvislejšími výsadbami stromové zeleně v místech, kde se negativně uplatňují měřítkově nevhodné stavby (zejména v souboru bytových domů v centrální části sídla)

 • Je možné realizovat navrženou zástavbu podél cesty na Novou Boubskou.

 • Existující zemědělský areál by měl i nadále sloužit svému účelu. Pokud tomu tak nebude, je nevhodnějším řešením jej bez náhrady odstranit. Případně je možné jen přebudovat na bytový dům nebo rekreační zařízení. Je však zcela nevhodné jej demolovat a uvolněný pozemek plošně zastavět objekty bydlení či individuální rekreace.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři