Borová Lada

BOROVÁ LADA - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ:

jádro sídla: hromadná silniční rozvolněná s lokálními hromadnými celky

východně od sídla (mimo NP i zobrazený výřez): lánové soustředěné formy

Původně se jednalo o několik domů až malých skupin objektů situovaných v drobných shlucích podél cesty, které se postupným zahušťováním zástavby propojovaly. Tok Teplé Vltavy dělil půdorys sídla na dvě části.

Na jihozápadě enklávy, podél cesty na Novou Boubskou, a na severovýchodě, směrem na Nové Hutě, se nacházelo několik domů volně uspořádaných podél komunikace.

Na východě ve svahu pod vrchem „Nad Černými Lady“ (mimo území NP) ležely dvě soustředěné lánové vsi (Černá Lada a Zelená Hora) s domy poměrně těsně řazenými podél cesty, na něž navazovaly pruhy lánové plužiny.

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční / novodobá kobercová a samoty

jádro sídla:

západní část: novodobá kobercová forma bez čitelné urbanistické koncepce

severovýchodní část: hromadná silniční

jihovýchodně od sídla: novodobá komunikační forma (při realizaci celého projektového záměru přechod do kobercové struktury)

samostatně stojící stavby

 

Novodobá zástavba, která už v 2. polovině 20. století zcela proměnila půdorysné uspořádání sídla, vyrůstala bez urbanistické koncepce, podél nově budovaných komunikací v západní části celku. Zástavba je tvořena zejména hmotově dominantními bytovými domy a vytváří kobercovou strukturu bez jasně definovaných veřejných prostorů. V odstupu od koncentrované formy, oddělen řekou, se ve východní části sídla nachází drobná skupina staveb, nepravidelně řazená podél cesty, tvořená převážně historickými objekty.

V uplynulém desetiletí byl v jihovýchodní části sídla, podél nově založené komunikace, vybudován zcela nový celek, prostorově nezávislý na soustředěné zástavbě sídelního jádra. Přestože se jedná o soubor, který je urbanisticky formován a jednotné pojetí zástavby působí jako scelující faktor, jehopůdorysný rozsah je v sídle podobného rozsahu neopodstatněný. Prozatím se realizuje pouze první etapa projektu, obestavěním cesty ležící severněji dostane však zástavba plošný charakter.

V jihozápadní části sídla byl vybudován vojenský areál, podél cesty na Nový Svět stojí několik původních objektů.

Na Černých Ladech se z původní zástavby dochovaly dvě budovy, Zelená Hora zanikla zcela bez následné obnovy.

Dochovanost urbanistického typu:

hromadná silniční rozvolněná s lokálními hromadnými celky: 4 částečně dochovaný

lánové soustředěné formy: 0 sídlo zaniklo

Pouze v severovýchodní části si sídlo zachovalo svou původní urbanistickou strukturu. V centrální části enklávy byla překryta plošnou zástavbou.

Zástavba směrem na Novou Boubskou zanikla. Na jejím místě byl postaven vojenský areál.

Zástavba podél komunikace na Nový Svět byla částečně zdredukována, má rozvolněný charakter bez výrazné optické vazby objektů.

Zelená Hora zcela zanikla, v Černých Ladech se dochovaly pouze dvě budovy.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři