Borová Lada

SVINNÁ LADA - Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II. sv. válkou):

Šumavský roubený dům - charakteristický výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40 ° s průčelní polovalbou, evet. valbou. Z dochované obrazové dokumentace je patrné, že nejenom štíty, ale často i celá přízemní část stavby byly opatřeny vertikální výdřevou. Časté je užití šindele – jako střešní krytiny i jako pobití svislých návětrných stěn. Zcela ojediněle se v enklávě vyskytuje celokamenné provedení obvodového pláště, jedná se však o mladší zástavbu z přelomu 19. a 20. století.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 výjimečná

Severní část enklávy (původní Seehaid) zcela zanikla, avšak zástavba v jižní části sídla si jedinečným způsobem zachovala svůj původní charakter. Až na výjimky jsou stavby dokladem citlivých rekonstrukčních zásahů.

Celková architektonická hodnota sídla: 1 – 2 výjimečná – vysoká

Původní zástavba je architektonicky velmi cenná; výrazným prvkem, který celkovou hodnotu souboru snižuje, je pouze stavba informačního centra NP Šumava. Použití tvaroslovných prvků lidové architektury zde působí spíše eklekticky a svým měřítkem i polohou vůči komunikaci objekt nevhodně dominuje okolní struktuře.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři