Borová Lada

SVINNÁ LADA - Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Nejlépe již vísku dále prostorově nerozvíjet, její rozvoj považovat stavebně za ukončený.

  • Zásadně nestavět žádné objekty na nezastavěné straně cesty a ve volné krajině.

  • V případě nerespektování uvedené podmínky a umožnění nové výstavby v rámci obce zásadně dodržovat uliční čáru a okapovou orientaci domů.

  • Zásadně zde nestavět žádné funkčně výjimečné objekty. Je naprosto dostačující, že turistické zázemí má prostor v sousedních Borových Ladech.

  • Neobnovovat zaniklé osídlení. Plužina býv. Seeheidu je typickým místem fenoménu „opuštěné krajiny“.

  • V okolí Svinných Lad zachovat stávající rozsah plužiny, včetně obklopení sídla zemědělkými plochami. Zásadně nedopustit rozvoj lesa až k obci. Obhospodařovat i pás louky pod cestou na Kvildu tak, aby cesta vedla v otevřené krajině.

  • Udržovat alej podél silnice.

  • Zachovat zemědělskou, alespoň východní polovinu plužiny zaniklého Seeheidu. Nedopustit rozvoj lesa až k prostoru zaniklé vsi. Obhospodařovat ji tak, aby na ní rostlo jen minimum rozptýlené zeleně a byl tak zřetelný areál zaniklé vsi (dnes tvořený pruhem vzrostlé listnaté zeleně).

  • Nedopustit, aby vzrůstající pásy dřevin podél cesty narušily vizuálně patrné umístění zaniklé vsi (ta je zřetelná právě díky vzrostlé zeleni v prostoru bývalé zástavby, čímž se odlišuje od volné krajiny v jejím okolí).

Celkové hodnocení

Svinná Lada jsou jednou z nejlépe dochovaných sídelních enkláv a zaslouží si proto velmi přísný stupeň regulace s jasným cílem tento stav zachovat.

Nejvýznamnějším a naprosto zbytečným narušením dochovaného typu je současná výstavba rodinného domu, která nerespektuje uliční čáru. Obdobně zbytečným narušením je vzhled objektu Správy NP. Díky Chalupské slati se jedná o turisticky velmi atraktivní území. Plužina zaniklého Seeheidu (severní části) je typickým místem fenoménu „opuštěné krajiny“.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

V území není zpracován územní plán, pouze je zde vymezeno zastavěné území. To zahrnuje pouze stávající objekty (včetně dvou rozestavěných) a neumožňuje tedy další prostorový růst obce. Je tedy plně v souladu s podmínkami ochrany krajinného rázu.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři