Hartmanice - Dobrá voda

Kapitoly

Interaktivní mapa

Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zásadním podmínkou je udržet dochovanou nepravidelnou silniční strukturu a malé měřítko sídla.

 • Bezpodmínečně zachovat soustředěný charakter obce – nové objekty navrhovat pouze v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu.

 • Zásadně nenavrhovat solitérní stavby či skupiny staveb ve volné krajině.

 • Vzhledem k celkové urbanistické hodnotě půdorysné struktury a celkovému charakteru krajiny je možné připustit jen velmi omezený prostorový růst sídla.

 • Přesto, že zástavba v jižní části sídla z velké míry zanikla, je nejvhodnější zachovat stávající půdorysný rozsah enklávy a zejména její centrální část nezastavovat. Chrání se tak prokazatelná urbanisticko architektonická hodnota souboru kolem kostela sv. Vintíře.

 • podminky-pro-zachovani-krajinneho-razu
 • V případě velkého tlaku na výstavbu je možné sídlo rozšířit až k pozici dvou odděleně stojících objektů východně od sídelního jádra či zahustit existující zástavbu na západním okraji sídla, jižně od komunikace.

 • V zcela krajním případě, jako poslední etapu rozvoje je možno připustit i  obnovu zástavby v jižní části sídelního jádra. Vzhledem k charakteru tohoto prostoru je však naprosto nutné dbát na zachování specifické struktury a atmosféry místa. (Domy by měly být navrženy co nejblíže ke komunikaci, ideálně na samém rozhraní veřejného prostoru a stavebních pozemků). Tímto krokem by však měl být rozvojový potenciál vyčerpán a ukončen.

 • Novostavby by měly být vždy realizovány co nejblíže komunikace.

 • Dodržovat jednopodlažní výškovou hladinu zástavby.

 • Zachovat zemědělský charakter plužiny v okolí obce.

Celkové hodnocení

Víska i celá enkláva leží na pohledově velmi exponované krajinné vedutě.

Přes značný úbytek historické zástavby se jedná o sídlo s výrazně dochovanou typickou půdorysnou formou. Charakteristické znaky původní architektury jsou stále poměrně dobře čitelné, ceková urbanisticko architektonická hodnota enklávy je proto výrazná. Klíčovou roli hraje i drobné měřítko enklávy, případný rozvoj tedy musí odpovídat velikosti sídla.

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

Sídlo nemá platný územní plán. Při jeho případném pořízení je nezbytné zohlednit výše uvedené zásady.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři