Hartmanice - Dobrá voda

Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: hromadná silniční víska

Soustředěná víska, v níž byly domy nepravidelně řazeny podél komunikace. Stavby měly malé vzájemné odstupy, půdorys tak dosahoval kompaktní struktury .

Stávající urbanistická struktura: fragment původní struktury s čitelnou hromadnou silniční formou

Půdorysná struktura si zachovává původní nepravidelné uspořádání staveb vůči komunikaci s malými vzájemnými odstupy. Podstatná část zástavby v jižní a východní části sídla zanikla, dochoval se pouze kostel sv. Vintíře a kaple nad pramenem. V západní části enklávy, jižně od komunikace, byly vystavěny dva rodinné domy.

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

Přes významnou redukci historického stavebního fondu si sídlo zachovalo charakteristickou půdorysnou formu. Původní zástavba je koncentrována především při S straně komunikace, dva nově vybudované domy v západní části sídla v zásadě doplňují nepravidelnou uliční strukturu.

Plužina

Typ plužiny: úseková

Pozemky byly členěny do převážně kompaktních obdélných úseků a měly převážně vrstevnicovou orientaci.

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Scelování pozemků zásadním způsobem setřelo původní strukturu. Zcela převažujícím znakem plužiny jsou scelené lány. Úsekové uspořádání bylo později v náznaku obnoveno různým obhospodařováním části scelené plochy.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo je přirozeným jádrem plužiny a ta jej ze všech stran obklopuje. Část plužiny je však dnes od obce částečně oddělena pruhem náletové zeleně.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři