Horská Kvilda

Kapitoly

Interaktivní mapa

Podmínky pro zachování krajinného rázu

- Vzhledem k prokazatelné hodnotě území je ideální nenavrhovat výstavbu žádných dalších objektů – omezení výstavby je možno zajistit vyhlášením stavební uzávěry (dle § 97 až 100 stavebního zákona).

- V případě výjimky je nezbytné dodržení následujících zásad:

- zachovat rozptýlený charakter půdorysné struktury – nestavět žádné další domy v místech vyšší intenzity zástavby (na SZ okraji obce, V od hotelu Rankl a v prostoru cca 600 m JV od něj),

- nevytvářet žádné pravidelné formy zástavby,

  • nestavět v údolní nivě,

- Funkčně (a tedy hmotově i vzhledově) výjimečné typy staveb (velkokapacitní rekreační stavby, velké zemědělské farmy, sportoviště atp.) by se zde v zásadě neměly stavět. V případě prokazatelné nezbytnosti takové stavby (uvažované podzemní parkoviště) je nutno pečlivě zvážit, zda zásah do krajinného rázu, způsobený stavbou vzhledově i funkčně výjimečného objektu, nebude významnější než uvažovaný přínos (v tomto případě eliminace negativního účinku automobilů parkujících ve veřejném prostoru a na povrchových odstavných plochách). Vybudování kvalitního objektu tohoto typu, který citlivě splyne s krajinou je pochopitelně možné, ale komplikované a klade na architekta i stavebníka vysoké nároky. Vzhledem k množství nezdařilých realizací podobného druhu je však na místě důvodná obava z výsledné podoby stavby a jejího prostorového účinku v rámci enklávy, je proto vhodnější hledat alternativní řešení. Mohou jím být menší povrchová parkoviště umístěná v okrajích lesního porostu, který se stává pohledovou i povětrnostní bariérou.

  • Vyjma pastevních areálů neoplocovat volnou krajinu, ohraničovat lze případně pouze užitkové zahrádky v bezprostředním okolí domu (max. trojnásobek zastavěné plochy), vždy však výhradně dřevěným (plaňkovým) plotem bez podezdívky. Zcela nevhodné jsou vysoké neprůhledné ploty (např. střižené dřeviny), jež vytvářejí významné pohledové bariéry.

- Zachovat bezlesí, tedy pohledově otevřený charakter sídelní enklávy. Dílčí redukce rozsahu bezlesí je možná pouze na okrajích enklávy, rozhodně ne v jejím středu.

- Místo rozsáhlých ploch veřejné zeleně volit solitérní výsadbu či drobné skupiny dřevin, nejlépe ve vazbě na prostorové či kulturní dominanty území (křížení cest, drobná sakrální architektura, případně odpočinkové místo s lavičkou, apod.).

  • Množství rozptýlené zeleně nesmí narušit pohledově otevřený charakter území.

  • Chránit dochované tvary historického dolování zlata – sejpy před jejich poškozováním (např. pastvou).

Celkové hodnocení

Vzhledem k vysoké urbanistické hodnotě sídla (jedna z nejlépe dochovaných enkláv s rozptýleným osídlením), by měla být další výstavba jen velmi omezená (nejlépe žádná), přičemž se musí striktně dodržovat stanovené urbanistické i architektonické regulativy.

Důležité je také zachování bezlesého, tedy pohledově otevřeného charakteru sídelní enklávy, která je ze všech stran obklopena souvislým lesem.

Pro zachování krajinného rázu je zcela nezbytné fungování vymahatelnosti práva. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné exemplárně odstranit stavbu vznikající na místě plánované ekofarmy, která je realizována bez platného stavebního povolení. Toto velkokapacitní rekreační zařízení zásadním způsobem narušuje dochovaný krajinný ráz a je proto zcela nepřijatelné Dojde-li ke zpětně k legalizaci stavby postavené bez stavebního povolení, vytvoří se nebezpečný precedent pro řadu dalších stavebníků, kteří nebudou ochotni přizpůsobit svůj záměr jejímu okolí.

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

- S ohledem na zachování krajinného rázu je nejvhodnější nestavět v sídle již žádné další objekty - omezení výstavby před vypracováním nového územního plánu je možno zajistit vyhlášením stavební uzávěry (dle § 97 až 100 stavebního zákona).

- V případě tlaku na další rozvoj je ze záměrů formulovaných v platném územním plánu (při respektování urbanistických a architektonických zásad) nejméně konfliktní:

- výstavba objektu na ploše č. 5 (dle platné změny ÚP) v blízkosti cesty, nad soutokem a obecním úřadem,

- výstavba objektu na místě historického domu v JZ části obce (na levém břehu Hamerského potoka, uprostřed stráně) výlučně za předpokladu striktního dodržení stanovených regulativů (s ohledem na pohledovou exponovanost lokality) a dodržení maloobjemového obytného charakteru,

- v části Vydří Most je možné vystavět několik (max. 2) obytných nebo zemědělských objektů v jejich historických půdorysných stopách. Zásadně je třeba se vyvarovat soustředění zástavby a narušení dochovaného rozvolněného charakteru osídlení.

- I v případě, že nebude respektováno doporučení nestavět žádné nové objekty, je nezbytně nutné dodržet alespoň následující zásady:

- zásadně nestavět velkokapacitní ubytovací nebo apartmánové domy či zařízení,

- nestavět další domy v SZ části obce pod cestou, do prostoru mezi dvěma objekty, které stojí na okrajích velké plochy vymezené pro bydlení. Došlo by k nepřiměřenému zahuštění zástavby a ztráty dochovaného charakteru rozptýleného osídlení,

- nepřipustit výstavbu dalších objektů na parcelách s již stojícími stavbami (dodržovat pravidlo: jedna současná stavební parcela = jeden dům). Došlo by tím k nepřijatelnému zahuštění zástavby. Některé stavební parcely, na nichž již stojí domy, mají vymezeny mnohem větší výměry než odpovídá potřebám stávajícího obytného, příp. rekreačního objektu,

- zemědělskou farmu je možné vybudovat pouze v případě, že bude zajištěna její primární funkce, tedy obhospodařování plužiny. Toho lze nejlépe docílit tak, že farmu postaví a za stanovených podmínek pronajme správa NP,

- vzhledem k vysoké urbanistické i architektonické hodnotě sídla nestavět větší sportoviště Tato podmínka se týká i parkových ploch - v územním plánu jsou zakresleny dvě rozsáhlé plochy pro veřejnou zeleň a sport. Z historických snímků a fotografií je zřejmé, že jádro sídelní enklávy bylo, až na hrany a údolní nivu, prakticky bez dřevinné vegetace. Rozsáhlejší parkové výsadby jsou zde tedy novým, netypickým prvkem, a významně by tak narušily dochovaný charakter území. Navíc zde podobné plochy nemají funkční opodstatnění (např. budování golfových hřišť je pro takto hodnotné území naprosto nepřijatelné).


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři