Horská Kvilda

Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Sídlo vznikalo postupně, budováním jednotlivých usedlostí. Vyrůstaly po celé ploše odlesněné enklávy, v nepravidelné struktuře a se značnými vzájemnými odstupy. Ke každé stavbě náležel nepravidelný, ale poměrně velký díl půdy, na jehož okraji zpravidla usedlost stála. Na hlavní komunikační ose vznikla dvě lokální centra – v jihozápadní části enklávy při cestě na Filipovu Huť a v místě usedlosti soutoku Hamerského a Ranklovského potoka. Zástavba zde vytvářela drobné shluky, stále však převažoval typický rozptýlený charakter zástavby horské vsi.

Stávající urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Vesnice je ve formě jednotlivých usedlostí rozptýlena na většině plochy sídelní enklávy. Oproti minulosti je zástavba na několika místech významně koncentrována, až na samu hranu zachování rozptýleného charakteru osídlení. Částečné zahuštění zástavby zde existovalo i v minulosti. Většina domů je zcela nová, bez hospodářského zázemí a vazby na plužinu.

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

Urbanistický typ zůstal velmi dobře dochován, některé usedlosti zanikly, některé vznikly nově. Mírně byla posílena nahloučenost zástavby ve dvou částech obce.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina je členěna do několika nepravidelných, poměrně velkých úseků. Jednotlivý úsek zpravidla náležel k usedlosti, jež stála na jeho okraji. Ve využití území převažovali travní porosty nad ornou půdou.

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Jednotlivé úseky byly vždy poměrně velké. Velká část jejich ohraničení tak byla vždy tvořena cestami, vodními toky, terénními hranami a okrajem lesa. Část hranic mezi pozemky byla později zlikvidována a okrajové části plužiny zarostly lesem. Pohledově otevřený charakter plužiny zůstal zachován.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo je ve formě rozptýleného osídlení součástí plužiny. Bez osídlení jsou pouze některé okrajové části plužiny, i ty však jsou přirozenou součástí celku.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři