Kvilda

Interaktivní mapa

Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Okrajové části jádrového sídla, enkláva Za Potokem:

Šumavský roubený dům - charakteristický výraznou hmotou se sedlovou střechou o  sklonu 36 – 40 ° s průčelní polovalbou, případně valbou. Štíty jsou opatřeny vertikální výdřevou, časté je užití šindele – jako střešní krytiny i jako pobití svislých návětrných stěn. Zděná zástavba nastupovala až v průběhu 18. století, formálně i dispozičně však přejímala původní vzory, jak v objemovém, tak i architektonickém řešení. V mladší historii byly stavby ojediněle i celoomítané, ať již bylo toto řešení úpravou původního či detailem nově realizovaného objektu.

Hamerské Domky, Sv. Ján, částečně Vilémov: Zástavba počátku 20. století inspirovaná tradičními vzory

Zástavba počátku 20. století je objemově subtilnější, tvarově i konstrukčně však inspirovaná původním stavitelstvím. Stavby jsou nejčastěji opatřeny výdřevou všech obvodových stěn, střecha je jednoduchá, bez polovalby. Lokalita Hamerských Domků a Sv. Jána je velmi členitá - výškové rozdíly terénu vyrovnává mohutná omítaná podezdívka, která je v kontrastu s obvodovým pláštěm opatřeným černohnědým nátěrem.

Centrální část sídla: Zděná zástavba městského typu z první třetiny 20. stol

Zástavba v centrální části sídla přejímá městské prvky. Jedná se o zděné, nejčastěji dvojpodlažní omítané objekty, které jsou vůči specifikům regionálního stavitelství indiferentní, či se jimi inspirují pouze velmi volně (drobná polovalba ve štítě, apod.).

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

Hamerské Domky: 1 výjimečná

Jedná se o urbanisticky i architektonicky výjimečně dochovanou enklávu, která je navržena na prohlášení památkovou zónou. Jedná se o ojedinělý soubor nejenom v rámci sídelní enklávy, ale i celého řešeného území.

Vilémov: 1 - 2 výjimečná až velmi dobrá

Stejně jako Hamerské domky i Vilémov disponuje poměrně rozsáhlým fondem autenticky dochovaných historických staveb, které jsou pouze mírně narušeny novodobými stavebními úpravami.

Kvilda: 3 - 4 dobrá – částečná

Historická zástavba jádrové části sídla se z podstatné části dochovala, byla však

významně narušena, lokálně i setřena stavebními úpravami. Řada objektů zcela

ztratila vypovídací hodnotu o době svého vzniku a původním architektonickém

tvarosloví.

Sv. Ján: 3 dobrá

Původní stavební fond se v podstatném rozsahu dochoval do dnešní doby, do původního výrazu však rovněž zasáhly novodobé stavební úpravy. Přesto však základní architektonická charakteristika historické zástavby zůstává čitelná.

Za Potokem: 3 dobrá

Enkláva byla kromě dvou původních staveb, které se dochovaly do současnosti, zcela zničena. Historické objekty si stále zachovávají velmi čitelnou výpověď o charakteristické formě i architektonickém tvarosloví, avšak z hlediska souboru jako celku jsou pouhým fragmentem.

Celková architektonická hodnota sídla: 3 průměrná

Na celkové architektonické hodnotě zástavby se negativně projevuje zejména tvarově roztříštěná novodobá výstavba jádrové části sídla a obvykle nízká architektonická kultura stavebních úprav historických budov. Současnost do sídelního obrazu zasáhla a stále zasahuje konformní novou výstavbou, která je pouze velmi povrchně poučena o původních vzorech a často vnáší do struktury nepatřičné tvaroslovné prvky.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři