Kvilda

Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: - Kvilda – silniční ves

 • Hamerské domky – hromadná ves

 • Sv. Jan – hromadná ves

 • Vilémov – hromadná silniční rozvolněná ves

 • Hraběcí Huť – rozptýlená ves/hromadná rozvolněná ves

 • Lesní Chalupy – silniční víska

 • Za Potokem – silniční víska

Osou Kvildy byla silnice, kolem níž byly hustě seřazeny domy. Soustředěné sídlo bylo ostře odděleno od volné nezastavěné krajiny.

Hamerské Domky a Sv. Jan byly tvořeny několika shluky zástavby, které byly vzájemně odděleny a měly nepravidelný půdorys. Shluky měly výrazně soustředěný charakter, ostře oddělen od volné krajiny.

Ve Vilémově a Hraběcí Huti byla zástavba nepravidelně rozmístěna podél komunikací. Charakteristická byla její značná rozvolněnost. V Hraběcí Huti se blížila již rozptýlenému charakteru osídlení.

Lesní Chalupy a Za Potokem byly malé útvary o několika domech typicky seřazené podél komunikace.

Stávající urbanistický typ: - Kvilda – hromadná silniční ves

 • Hamerské domky – hromadná ves

 • Sv. Jan – hromadná ves

 • Vilémov – hromadná silniční rozvolněná ves

 • Hraběcí Huť – bez osídlení

 • Lesní Chalupy – hromadná silniční rozvolněná víska

 • Za Potokem – hromadná rozvolněná víska

 • Samoty

Dochovanost urbanistického typu: - Kvilda – 3 dobrá

 • Hamerské domky – 1 výjimečná

 • Sv. Jan – 1 výjimečná

 • Vilémov – 2 velmi dobrá

 • Hraběcí Huť – 0 nedochovaná , zanikla

 • Lesní Chalupy – 4 částečná

 • Za Potokem – 4 částečná

Jádro Kvildy má stále silniční charakter, částečně se jen snížila pravidelnost uspořádání domů podél silnice. Obec se dále rozrůstá podél silnice na Filipovu Huť i paralelně s hlavní osou obce.

Hamerské domky si zachovaly svůj původní charakter hromadné vsi s dvěma údolím Kvildského potoka oddělenými shluky zástavby. Oproti minulosti došlo k redukci zástavby na pravém břehu Kvildského potoka a naopak k jejímu rozvoji na levém.

Sv. Jan si zachoval původní charakter hromadné vsi s oddělenými shluky zástavby. Oproti minulosti došlo k částečné redukci zástavby.

Zástavba Vilémova se poněkud zahustila. Stále si však, oproti jiným sídelním jednotkám, zachovala výrazně rozvolněnější charakter.

Zástavba na Hraběcí Huti zcela zanikla. Původně se jednalo neurčitý sídelní typ na hranici rozptýleného a hromadného rozvolněného osídlení.

V posledních letech byla obnovena prakticky zaniklá zástavba na Lesních Chalupách. Oproti minulosti je mnohem méně pravidelná, stále se však soustřeďuje podél komunikace.

Část Kvildy na levém břehu Kvildského potoka je od vlastní obce oddělena jeho nivou a vytváří tak malou samostatnou enklávu. Z původní zástavby kolem silnice zbyly jen dva domy, nově se pak staví ve svahu nad nimi. Původní charakter osídlení tedy zanikl. Lze však novou výstavbou obnovit.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Plužina byla tvořena poměrně velkými úseky. Některé z nich byly později rozděleny na pásy. Údolní nivu a bezprostřední svahy pokrývaly louky a zbytek tvořily převážně pastviny. Naprostá většina orné půdy se koncentrovala na výše položené svahy Orlu a měla taktéž úsekovou, ale výrazně maloplošnější strukturu. Tato enkláva je díky postupující sukcesy již od zbytku plužiny oddělena vegetací, a proto je popisována samostatně.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídelní útvary tvoří jádro plužiny a ta jej ze všech stran obklopuje. Výjimku tvoří Lesní Chalupy jež vznikly druhotně na okraji plužiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři