Modrava

MODRAVA - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zachovat stávající urbanistickou strukturu: volnější nepravidelná forma zástavby  podél komunikace a ulicovka na horizontu v místní části Vchynice – Tetov II a u silnice na Srní.

 • S výjimkou výše uvedených pravidelnějších forem uličního typu se vyvarovat pravidelnému charakteru zástavby.

 • Zachovat zemědělský charakter okolí sídla. Vzhledem k velikosti nelesní enklávy to znamená zachovat stávající rozsah bezlesí. Nedopustit redukci funkčního využívání na zastavěné území a les.

 • Nezastavovat a zemědělsky obhospodařovat dominantu obce – výrazný svah v severní části území.

 • Zachovat stávající stav, kdy jedinou stavební dominantou (singularitou) obce je Klostermanova chata. Nedopustit rozvoj zástavby až k ní. Vzhledem ke skutečnosti, že i další stavby svým charakter vybočují z matrice (dominantní objekt č.p.14 na horizontu v severozápadní části sídla a stavba kopie Klostermanovy chaty, č.p. 48) nedopustit vznik další stavební singularity.

 • V případě stavby podzemního parkoviště se vyvarovat vzniku výrazného terénního tvaru – zahloubit stavbu do terénu i za cenu vyšších stavebních nákladů a zabránit vytvoření nepřirozené terénní dominanty v centru sídla). Vjezd do parkoviště řešit nejlépe jako krytou rampu v rámci samostatného objektu.

 • V severní části ve svahu (Vchynice-Tetov) obec stavebně nerozšiřovat směrem k Rokytě.

 • Nové komunikace budovat jen ve zvlášť odůvodněných případech (např. obnova zaniklých cest v krajině), nikoli jako dopravní přístup k  individuálně realizovaným objektům.

Celkové hodnocení

 • S ohledem na charakter území a na požadavek zachování krajinného rázu území má Modrava jen omezené možnosti dalšího rozvoje. Modrava je významnou turistickou destinací a jedním z nejlepších východišť k návštěvě divoké části Šumavy. Velká část návštěvníků však přijíždí auty a proto jedním ze zásadních úkolů je vytvořit dostatečně kapacitní parkovací zázemí a zároveň zabránit tomu, aby parkující vozy a spojité parkovací plochy narušovaly obraz sídla i celé krajiny.

 • Je nezbytné zachovat soustředěný charakter a malé měřítko sídla, čemuž odporuje zejména uvažovaná výstavba směrem na Rokytu.

 • Prostor na soutoku Roklanského a Modravského potoka (Vydry) je velmi atraktivním odpočinkovým místem. Leží prakticky uprostřed obce a skýtá atraktivní pohledy do údolí Vydry. Místo je velmi vhodné pro citlivé umístění turistického mobiliáře, který je možné pojednat soudobým způsobem, je však nezbytné volit takovou architektonickou formu, která lokalitu střízlivě a citlivě doplní, avšak nevytvoří nevhodnou lokální dominantu a neupřednostní design nad funkcí.

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Severně od řady dvojdomků v severozápadní části sídla je možné vystavět objekty těsně podél komunikace jdoucí okrajem lesa. Nezastavět prostor plošně.

 • Ve svahu, pod existujícím souborem staveb na horizontu, zásadně nestavět žádné další objekty. Neobnovovat zaniklou zástavbu severně od existující enklávy směrem na Rokytu.

 • V prostoru u  bývalé Bientertovy pily je možné vybudovat jeden objekt, je však nezbytné velmi citlivě volit jeho umístění i architektonickou podobu, aby nebyl narušen celistvý charakter soustředěné skupiny staveb.

 • V prostoru, jižně od centra dřevařství, je možné vybudovat jeden objekt. Nejlépe na historickém půdoryse, ten však musí dodržet výškovou hladinu okolní zástavby.

 • Jeden objekt je možno, nejlépe na historickém půdoryse, vybudovat i na pravém břehu těsně před mostem (naproti bývalé Bientertově pile).

 • Nestavět žádné další, ani doprovodné objekty kolem Klostermanovy chaty, ani ve svahu pod ní.

 • Několik staveb je možno realizovat jižně od komunikace při východním vstupu do sídla (na úrovni Klostermannovy chaty).

 • Prostor pro jeden objekt je v přímé vazbě na ulicový soubor východně při komunikaci na Srní.

 • Poměrně velký rozvojový prostor skýtá plocha západně od komunikace na Srní. Stavby je možno realizovat výhradně v těsné vazbě na tuto komunikace, je zásadně nevhodné tuto část zastavovat plošně.

 • Zabránit dalším terénním úpravám - zasypávání údolní nivy, která si musí zachovat svůj tradiční polopřírodní charakter (meandrující tok a zaplavovaná luční niva).

 • Rekreační vila ve východní části enklávy musí zůstat samostatně stojícím solitérem. Stávající funkční využití celého pozemku pro bydlení v individuálním rodinném domě nese sebou riziko realizace další výstavby. Z tohoto hlediska by bylo vhodnější zachovat tento statut pouze pro půdorysnou plochu existující stavby, plochu navazující pak funkčně vymezit jako nezastavitelnou zemědělskou krajinu.

 • Nestavět žádné další objekty na Palečkovně.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři