Modrava

MODRAVA - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: hromadná rozvolněná, hromadná soustředěná, samoty

Jednotlivé stavby byly umístěny ve značných a dosti nepravidelných vzájemných odstupech ve vazbě podél hlavní komunikační osy. V západní části enklávy, v sousedství Bienertovy pily, měla zástavba soustředěnější charakter a vytvářela patrný shluk.

Stávající urbanistická struktura: hromadné rozvolněné a soustředěné ulicové formy, fragment shluku

Novodobá zástavba byla realizována ve většině případů v historicky nezastavěných lokalitách, struktura podél hlavní komunikace v údolní části enklávy si však stále zachovává hromadný rozvolněný charakter. Na horizontu, v  místní části Vchynice-Tetov II, vznikl v průběhu mladší historie i nedávné minulosti soubor těsněji řazených staveb uspořádaných jednostranně podél komunikace, podobně jako v lokalitě západně od silnice na Srní při křížení s hlavní komunikací.

Dochovanost urbanistické formy: 2 velmi dobrá

Zástavba ve východní části sídla z velké části zanikla, nově realizované objeky v zásadě respektují původní půdorysnou formu sídla, došlo však k mírnému soustředění struktury. Tento fakt je, s ohledem na sílící urbanizační tlak, pochopitelný, v daných prostorových podmínkách jde prakticky o jeden z mála možných způsobů kvantitativního rozvoje obce. Fragment shlukové formy v západní části sídla, kolem bývalé Bienertovy pily, si doposud udržel alespoň částečně čitelnou půdorysnou formu. Zástavba si v hlavním prostoru sídla zachovala nepravidelný charakter. K výrazné proměně struktury došlo v severozápadní části eklávy, kde v sousedství izolované budovy hájovny vznikla dosti pravidelná ulicová forma; v daleko menší míře pak při komunikaci na Srní, kde na místě původní zástavby byl vybudován drobný ulicový soubor.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna do různě velkých převážně kompaktních úseků. Využívána byla téměř výhradně jako louky a pastviny.

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Historické členění pozemků je dnes, až na výjimky, nezřetelné. Zídky a kamenice oddělující v minulosti jednotlivé pozemky byly záměrně likvidovány a pozemky byly scelovány. Zejména svažitější pozemky jsou dnes již porostlé lesem. I v současnosti zarůstá řada dalších částí. Ve většině tratí se zvýšilo množství rozptýlené zeleně.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo je jádrem plužiny a ta jej ze všech stran obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři