Nová Pec

BĚLÁ - Architektonická analýza

Převažující architektonický typ původní zástavby (stav před II sv. válkou)

návesní prostor sídla:

Historická zástavba v sídle se typologicky řadí k domu Českokrumlovska a Horního Povltaví. Typickým objektem byl patrový tří až čtyřstranný dvorec (případně i dvojstranný tvaru L), tzv. „vierkant“, na mapách stabilního katastru z 2. čtvrtiny 19. století téměř výhradně zděný. Byl opatřen jednotnou valbovou střechou podélně orientovanou do návesního prostoru, v případě ukončení dvorce kolmými rameny býla střecha rovněž valbová. Dle dochovaných pramenů byly dvorce původně stavěny jako roubené, jejich architektonická podoba se však do dnešních dnů nedochovala.

okrajové části sídla: zde se ojediněle vyskytovaly i objekty formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu , avšak pouze jako solitérní výstavba mimo formovaný návesní prostor. Z hlediska celkového charakteru sídla se jednalo o stavby podružného významu. Jednalo se o objekty jednoduchého obdélného půdorysu se sedlovou střechou opatřenou strmou valbou. Stavby bývaly většinou roubené, či s obkladem z fasádního šindele a výdřevou štítu, v průběhu 19. a počátku 20. století byly často přezdívány či dodatečně omítány.

 

historického architektonického typu:

stavby oblasti Českokrumlovska a Horního Povltaví: 3 dobrá

stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu: 3 dobrá

Podstatná část historického stavebního fondu zanikla. V západní části původního návesního prostoru se prakticky v původním rozsahu a architektonické podobě dochovaly dva dvorce, které jsou na území NP Šumava nejhodnotnějším a autentickým zdrojem informací o typickém stavitelství jihovýchodního šumavského regionu. Na několika místech enklávy je možno nalézt i fragmenty usedlostí, jejichž vypovídací hodnota však byla setřena nevhodnými novodobými stavebními úpravami.

Několik staveb v okrajových částech sídla typologicky náležejících k tzv. šumavskému roubenému domu si uchovalo původní objem, řada architektonických detailů byla setřena novodobými stavebními úpravami. Přesto si stavby uchovávají relativně dobrou historickou výpověď.

 

Celková architektonická hodnota sídla: 3 průměrná

Dva dochované historické dvorce disponují vysokou architektonickou hodnotou, ostatní budovy jsou proměněny částečnou redukcí objemu a nevhodnými rekonstrukčními zásahy. Objekty, které vznikly v novodobé sídelní historii, naprosto nereagují na specifický charakter původní zástavby a reprezentují konvenční stavitelsví volně inspirované regionálními vzory – zde domem „šumavského typu“, který je zejména pro současné stavitelství obecně vnímán jako univerzální šablona. Ze socialistické výstavby je třeba zmínit dva bytové domy v severovýchodní části bývalé návsi, které navíc negují svou pozicí původní urbanistickou strukturu, z nejmladších realizací pak objekt hromadné rekreace v západní části sídla při komunikaci na Novou Pec. Jedná se o stavbu nevhodně interpretující a kombinující prvky tradičního architektonického tvarosloví s řadou zcela nevhodných architektonických detailů (nevhodné objemové řešení, srubová konstrukce obvodového pláště, monumentální vikýře, apod.) Celkové vyznění stavby umocňuje její výrazná pohledová expozice a zejména zcela nepatřičná terénní navážka, jejíž svahování vytváří mohutné figury.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři