Nová Pec

BĚLÁ - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zásadně zachovat soustředěný charakter zástavby a volnou nezastavěnou související plužinu.

 • V historickém jádru obnovit zaniklou zástavbu na původních půdorysech a znovuvytvořit centrální veřejný prostor - náves.

 • V žádném případě nezastavovat zahradní trakty existujících či zaniklých staveb vymezujících historickou náves – stavebně nenavazovat na stavby, které již v tomto prostoru byly realizovány (č.p.22)

 • Nezastavovat prostor historické návsi

 • S výjimkou ojedinělých nových objektů podél silnice Želnava – Pernek zásadně nestavět žádné individuální objekty ani jejich skupiny ve volné krajině.

 • Novou zástavbu mimo návesní celek umisťovat co nejtěsněji ke komunikaci a okolní zástavbě a zahrady orientovat do volné krajiny.

 • Důrazně zachovat náves jako veřejný prostor. Nedopustit její oplocování pro individuální záměry.

 • Zachovat a dále posílit oddělení sídla od volné krajiny pásem zahrad se vzrostlými (ovocnými) stromy.

 • Chatovou osadu na Bělském vrchu již dále nerozvíjet (nerozšiřovat ani nezahušťovat). Důsledně chránit porosty oddělující rekreační objekty od volné krajiny.

 • Zachovat zemědělský charakter plužiny.

 • Udržovat aleje dřevin podél komunikací.

 • Zvýšit prostupnost zemědělské krajiny obnovením zrušených polních cest.

 

Celkové hodnocení

Sídlo bylo zásadně narušeno demolicí velké části původní zástavby, novodobá zástavba do jeho organismu však nepronikla zásadním způsobem. Prostým usměrněním nové zástavby se dají obnovit a posílit zásadní kvality tohoto celku – sídla s centrálním veřejným prostorem který byl vymezen mohutnými zděnými dvorci a obklopen volnou nezastavěnou krajinou.

Sídlo leží na okraji národního parku a je tedy logickým místem pro případné vybudování ubytovacího zázemí pro návštěvníky. Siluetu řady sídel ležících v prostoru NP Šumava významně narušují kapacitní ubytovací objekty, které svými proporcemi překračují obvyklé měřítko tradiční zástavby horské části Šumavy (tzv. šumavského roubeného domu). V sídelním pásu Chlum – Bělá zástavbu naopak tvořily mohutné zděné uzavřené dvorce, které představují ideální formu pro apartmánové bydlení, hromadné ubytovací funkce, avšak rovněž pro bytovou výstavbu. Obnova zaniklých staveb v původních objemech tedy nemusí být pouze samoúčelným krokem ke konsolidaci obrazu sídla, ale především doposud opomíjenou vhodnou investiční příležitostí.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Realizace některých rozvojových záměrů (rozsáhlá plocha severně od sídla a izolovaná enkláva podél silnice Bělá – Nová Pec) by zásadním způsobem narušila dochovaný krajinný ráz.

 • Zásadním rozvojovým prostorem obce by měly být pozemky vymezující historickou náves.

 • Obnova historické návsi by měla být podrobněji řešena regulačním plánem.

 • Bezpodmínečně zachovat náves jako veřejný prostor.

 • Několik jednoduchých staveb je možno realizovat těsně podél komunikací ve směru na Novou Pec a Horu. v severozápadním cípu sídla je možné obnovit zaniklý shluk staveb, dále na sever však není vhodné zástavbu jakkoli rozvíjet. Stavby by měly být situovány co nejblíže sídelnímu jádru, neměly by však bezprostředně sousedit s existujícími dvorci, event. obrysy zaniklých usedlostí, které je žádoucí stavebně obnovit.

 • Kromě ploch lemujících náves a z ní vycházející komunikace, nerozvíjet zástavbu na plochách severně od obce. Zásadně nesmí být zástavbou narušena linie horizontu procházející zde plochým sedlem.

 • Kvalitou, kterou je třeba chránit je i bezprostřední návaznost objektů vymezujících náves na volnou krajinu. V žádném případě proto nezastavovat zahradní trakty existujících či zaniklých staveb vymezujících historickou náves – stavebně nenavazovat na stavby, které již v tomto prostoru byly realizovány (č.p. 22)

 • Po vyčerpání těchto rozvojových prostor je možné zástavbu rozvíjet severovýchodním směrem podél komunikace, nejvýše však po samostatně stojící objekt. Vhodnější variantou než prostá liniová výstavba je vytvoření drobného nepravidelného shluku při větvení cest na severovýchodním okraji lokality.

 • Pokud si to zemědělské obhospodařování plužiny bude vyžadovat, je možné vybudovat zemědělskou farmu na části plochy navržené k tomuto účelu územním plánem. Výše položená východní část plochy by však již zástavbou neměla být dotčena - významně se uplatňuje v krajinných pohledech. Nejzápadnější část je zase vhodnější využít pro případnou obytnou výstavbu

 • Zásadně nedopustit vznik zástavby v izolované poloze podél silnice na Novou Pec.

 • Nerozšiřovat stávající zástavbu nad vodní nádrží jižně od silnice na Novou Pec.

 • V žádném případě nepřipustit vznik nových stavebních ploch ve volné krajině.

 • Z plochy rekreace na Bělském vrchu vyjmout dosud nezastavěné plochy. Zamezí se tak nežádoucímu zahuštění rekreační zástavby.

 


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři