Nová Pec

JELENÍ - Architektonická analýza

Převažující architektonický typ původní zástavby (stav před II sv. válkou):

obytná a hospodářská zástavba s typologickými znaky tradičního stavitelství – oblast šumavského roubeného domu

Historicky se nejstarší zástavba v sídle řadí k typu šumavského roubeného domu - charakteristického výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40 ° se strmou průčelní polovalbou. Štíty byly opatřeny vertikální výdřevou, časté bylo užití šindele – jako střešní krytiny i jako pobití svislých návětrných stěn. Nejstarší zástavba Jeleních Vrchů vznikala v období, kdy se již začaly prosazovat zděné konstrukce – stavby však formálně i dispozičně přejímaly původní vzory. Stavby v sídle byly přízemní, v některých částech enklávy i dvojpodlažní. Patrové objekty byly historicky mladší, většinou celoomítané, případně s výdřevou štítu a hospodářské části. Byly opatřeny prostou sedlovou střechou či střechou s polovalbou nebo valbou.

V průběhu 19. a počátku 20. století byly některé domy stavebně upravovány, v zásadě se jednalo o dodatečné vyzdění a omítnutí štítu, ojediněle i použití tvaroslovných prvků městského stavitelství (č.p. 33 – mansardová střecha, arkýř).

 

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Značná část původní zástavby zanikla. Dochované objekty jsou většinou citlivě renovovány, tvoří však pouze omezený vzorek staveb, které se na historickém obrazu sídla podílely. Množství původních budov, jejichž vypovídací hodnota je narušována nevhodnými stavebními úpravami, však stále narůstá. Často se jedná o technicky příliš důsledná „vylepšení“, jimiž jsou stírány drobné nuance a nepřesnosti a ničeny charakteristické hodnoty (výměna oken, obnova omítky a střešní krytiny, instalace vikýřů, apod.)

 

Celková architektonická hodnota sídla: 2 vysoká

Přesto, že do obrazu sídla poměrně významně zasáhla novodobá zástavba, je možno celkovou architektonickou hodnotu stavebního fondu hodnotit poměrně vysoko. V sídle existuje množství historických staveb, které představují nespornou estetickou kvalitu (zejména domy č.p. 12, 13, 36). Novodobá historie až na výjimky nepřispěla kvalitní architekturou – rodinné dvojdomy na severním okraji sídla jsou příkladem utilitárního stavitelství, které v zásadě respektuje obvyklou hmotu historické zástavby, nevhodně volené architektonické detaily a materiál však celkové vyznění staveb snižují.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři