Nová Pec

JELENÍ - Urbanistická analýza

Historický půdorysný typ: rozptýlená zástavba

Nejstarší zástavba vznikla v 1. třetině 19. století - rozvíjela na svazích Jelenského údolí podél komunikací jdoucích souběžně s Jezerním potokem. Struktura rovnoměrně vyplňovala prostor celého otevřeného údolí, nevyrůstala podle jednoznačného konceptu, vzájemný odstup jednotlivých staveb byl však poměrně srovnatelný. V průběhu 19. a počátku 20. století se struktura pozvolna zahušťovala, přesto si však udržovala rozvolněnou formu. Pouze ve střední části enklávy podél komunikace na levém břehu Jezerního potoka vznikla doplněním nové zástavby patrnější silniční rozvolněná forma. Několik staveb vzniklo rovněž podél cesty na Novou Pec. Vzhledem k výrazným vzájemným odstupům objekty nevytvářely prostorové vazby a je možné je vnímat jako samostatně stojící budovy.

Stávající půdorysná struktura:

severní část sídla: silniční jednořadá rozvolněná

centrální část sídla: rozptýlená zástavba

jižní část sídla: samostatně stojící stavby

V současnosti je zástavba soustředěna v severní části Jelenského údolí. Z části je tvořena objekty situovanými podél komunikací, zčásti stavbami, které vznikly již v novodobé historii zcela na severním okraji enklávy v blízkosti ústí vodního tunelu Schwarzenberského kanálu. Dochované historické objekty jsou situovány v nepravidelných rozestupech podél hlavní komunikace – struktura je rozvolněná a přesto, že v zásadě kopíruje linii cesty, je možno stále hovořit o rozptýlené formě zástavby. Novodobý soubor objektů na severním okraji sídla je uspořádán jednostranně podél obslužné komunikace. Stavby mají jednotnou formu a vytvářejí pravidelný půdorysný koncept.

Na jižním okraji enklávy a hlouběji v Jelenském údolí je několik samostatně stojících domů.

 

Zachovalost historického urbanistického typu: 3 dobrá

Podstatná část historické zástavby zanikla (ve srovnání se stavem před II. sv. válkou dnes existuje pouze třetina objektů), z původní struktury byla zachována pouze severní část. Čitelnost rozvolněné půdorysné formy sídla byla redukcí historického stavebního fondu mírně potlačena - většina dochovaných budov je koncentrována na poměrně malé ploše a kopíruje hlavní přístupové komunikace, eventuelně se jedná o izolované stavby bez prostorové vazby na související objekty. Přesto však zůstává charakteristické rozvolněné uspořádání sídla stále patrné.

Nepravidelnost formy byla narušena výstavbou souboru čtyř rodinných domů na severním okraji enklávy. Vzhledem k rostlému charakteru sídla působí tento celek vůči původní formě značně nesourodě.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna na jednotlivé úseky kompaktního tvaru. Uvnitř, nebo na okraji jednotlivých úseků stála usedlost, ke které daná část plužiny náležela. Nad ornou půdou převažovaly travní porosty.

 

Dochovanost plužiny: 1 - 2 výjimečná až velmi dobrá

I když naprostá většina usedlostí zanikla, členění plužiny naopak zůstalo z velké části zachováno. Jednotlivá ohraničení, převážně tvořená kamenicemi a zídkami jsou dnes zčásti porostlá dřevinami. Dnes se výhradně jedná o travní porosty. Část území trpí nedostatečnou údržbou a postupně zarůstá.

 

Vazba plužiny na sídlo:

Původní sídlo tvořené rozptýleným osídlením bylo součástí plužiny. Dnes vyjma ojedinělých samot je sídlo soustředěno pod lesem, v severozápadní části plužiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři