Nová Pec

NOVÁ PEC - Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou)

  • starší zástavba po stavebních úpravách z 2. pol. 19. stol – objekty přejímající prvky zděných staveb oblasti jihovýchodního podhůří Šumavy (tzv. domu Českokrumlovska a Horního Povltaví

  • výrobní stavby (mlýny, pily, hamry), nesoucí znaky zděné architektury oblasti jihovýchodního podhůří Šumavy

  • okrajové části sídla a některé drobnější celky – obytné stavby nesoucí základní znaky staveb horské části Šumavy (tzv. šumavského roubeného domu), nejčastější úprava zděná, případně s výdřevou štítu

 

Nová Pec, Nové Chalupy, Dlouhý Bor, Vltava

Nejstarší zástavbu v sídle tvořily, jak je patrné na mapách stabilního katastru, roubené usedlosti či prostší dřevařská obydlí. Prvotní podoba staveb odpovídala s největší pravděpodobností typické zástavbě horské části Šumavy, objekty však v 2. polovině 19. století prošly dramatickou proměnou, během níž byly budovy bohatších sedláků přezdívány, objemově rozšiřovány a opatřovány vnější celoomítanou úpravou. Mnoho budov, zejména v částech Nová Pec a Nové Chalupy (dle dělení uvedené v úvodu tohoto textu), bylo dvojpodlažních. Střecha staveb byla mohutná sedlová, opatřená strmou polovalbou či valbou. Usedlosti měly často půdorysný tvar L, nebo byly tvořeny dvěma, případně třemi oddělenými obdélnými hmotami. Podobné architektonické znaky nesly i budovy mlýnů, pil či hamrů, nacházející se zejména podél Jezerního potoka v lokalitě Dlouhý Bor až k linii lesa.

 

Láz, Pod Lesem, Ovesná

Jednodušší stavby (dělníků, bezzemků) si až do 1. poloviny 20. století dochovaly prostší podobu starší zástavby, formálně přejímající znaky tzv. šumavského roubeného domu. Objekty byly vystavěny na obdélném půdoryse, jednopodlažní, opatřeny mohutnou sedlovou střechou s polovalbou, v mladších úpravách i s prostým trojúhelným štítem. V mladší historii byly rovněž přezdívány, či dodatečně omítány, řada z nich si však uchovala roubené části, případně bedněný štít.

Mladší stavby, které vznikaly na přelomu 19. a 20. století, přejímaly částečně starší vzory.

 

Míra zachovalosti historického architektonického typu

Původní zástavba v celé sídelní enklávě velmi utrpěla poválečnou likvidací a novodobými stavebními úpravami. Dochované objekty jsou často pouze fragmenty a, s výjimkou několika drobných ucelených souborů staveb, poskytují velmi malou výpověď o historickém obraze jednotlivých celků.

 

  • zástavba se znaky tzv. domu Českokrumlovska a Horního Povltaví

Nová Pec – 4 částečná

Nové Chalupy – 3 dobrá

Dlouhý Bor – 4 částečná

Vltava – 0 zástavba zanikla

 

  • zástavba se znaky tzv. šumavského roubeného domu

Láz – 2 velmi dobrá (rozptýlená zástavba)

Pod Lesem – 3 dobrá

Ovesná – 2 velmi dobrá

 

Celková architektonická hodnota zástavby

Do celkového obrazu sídla velmi neblaze, zejména v jeho centrální části, zasáhla novodobá zástavba. Odlehlejší lokality většinou nezůstaly ušetřeny poválečné likvidace, nový život se sem však dostával pomalu nebo vůbec. Největším problémem nově realizovaných objektů zůstává architektonická neukotvenost. Uplynulých šedesát let navršilo množství zástavby demonstrující aktuální trendy a dobový vkus, vedle sebe tak najdeme individuální rodinnou či rekreační výstavbu, třípodlažní bytové domy či velkokapacitní stavby hromadné rekreace.

 

Nová Pec: 3 – 4 průměrná – nízká

nejrušivější prvky – dva bytové domy, zemědělský areál

Láz : 2 vysoká

všechny stavby mají zachován jednoduchý obdélný objem bez přístaveb

Pod Lesem: 2 vysoká

relativní jednotu zástavby narušuje objekt č.p. 8, který má nevhodné půdorysné proporce i objemové řešení a nepatřičné architektonické detaily – dělený štít, materiály, barevnost)

Nové Chalupy: 3 – 4 průměrná – nízká

nejrušivější prvky – třípodlažní bytové domy, novostavby velkokapacitního ubytovacího zařízení (výrazně podélný, v dálkových pohledech dominující objem, řada nevhodných architektonických detailů). Dvojdomy v západní části celku jsou objemově velmi vhodnou alternativou do podobných pozic (vzhledem k výrazně podélným půdorysným proporcím), dojem celku je však roztříštěn špatnou urbanistickou koncepcí a nevhodně volenými architektonickými detaily.

Dlouhý Bor – budovy mysliven: 3 průměrná

myslivny relativně dobře udržovány, novodobá zástavba stylově roztříštěná.

Dvojdomy ve západní části celku vhodně objemově řešeny.

Vltava: 3 průměrná

Ovesná: 2 vysoká


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři