Nová Pec

NOVÁ PEC - Podmínky pro zachování krajinného rázu


 • V částech Nová Pec, Dlouhý Bor, Nové Chalupy (kromě nejvýchodnější části) a Vltava zachovat soustředěný charakter zástavby s volnou navazující krajinou.

 • V částech Láz, Pod Lesem, na Ovesné a východně od Nových Chalup zachovat rozptýlený charakter půdorysné struktury.

 • Nezakládat novou zástavbu v dnes neosídlených územích.

 • Alespoň na části ploch, zejména v okolí sídel, zachovat zemědělský charakter krajiny.

 • Důrazně zachovat zemědělský charakter nejlépe dochovaného segmentu plužiny na jihozápadě enklávy.

 • Nejlépe nezakládat již žádné další plošné formy zástavby.

 

Celkové hodnocení

Sídlo ležící na okraji Národního parku a navíc v sousedství vodní nádrže Lipno je logickým místem pro umístění turistického zázemí, avšak výhradně v částech se soustředěnou formou zástavby. Enkláva sice nedisponuje výjimečnými kvalitami, přesto by pokračování plošného rozvoje zásadně narušilo charakter prostoru.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

Vzhledem k velikosti sídla navrhuje územní plán neadekvátně velké množství rozvojových ploch, ve většině případů navržených bez urbanistické vize. Zastavěním uvedených lokalit dojde k zásadnímu narušení dochovaných hodnot krajinného rázu.

Nové Chalupy:

 • Rozsáhlou rozvojovou plochu navazující východně na stávající zástavbu je v zásadě možné zastavět.

 • Tím je však rozvojový potenciál Nových Chalup téměř vyčerpán.

 • Až po důsledném vyčerpání všech prostorových rezerv v celém sídle je možné zastavět část plochy na západním okraji. Včetně dosud nezastavěného prostoru podél přilehlé komunikace. To se však netýká části pozemku ležícího v údolní nivě Novopeckého potoka.

 • Ve východní části enklávy zachovat stávající stav s několika samostatně stojícími objekty. Stavebně je nepropojovat se soustředěnou částí sídla. Pro udržení charakteru formy je přijatelná realizace jediné budovy, i v rozsáhlejším objemu, odpovídajícím měřítku původních usedlostí. Stavbu je možné realizovat v místě větvení cest – tak, aby si stavby v souboru udržovaly srovnatelné vzájemné odstupy.

 

Dlouhý Bor:

 • Stávající zástavbu je možné zahustit dalšími objekty.

 • Jednostranně zastavěnou ulici jdoucí západním směrem k lokalitě Pod Lesem je možné zastavět oboustranně a zástavbu protáhnout až po pás dřevin. Rozhodně však zástavbu nerozšiřovat západně od něj, příp. na jeho úkor.

 • Komunikaci vycházející ze sídla severozápadním směrem (na Černý Kříž) je možné zastavět z její jihozápadní strany až po pás dřevin. Zásadně zde zástavbu nerozvíjet plošně ani ji nerozšiřovat na západní polovinu navržené plochy.

 • Důsledně dbát na to, aby se zástavba co možná nejvíce soustředila v těžišti celku a využívala pouze stávající komunikace

 

Vltava:

 • Malou enklávu je v zásadě možné doplnit o několik objektů (max. 3) na jižní straně komunikace.

 

Pod Lesem:

 • Zcela nepřijatelná je prostorová expanze zástavby i její přeměna na soustředěnou formu. Zásadní je zachovat zde rozptýlený charakter půdorysné struktury. Je možné zde postavit jen ojedinělé objekty.

 

Ovesná:

 • Nestavět zde žádné nové objekty

 

Láz:

 • Zcela nepřijatelný je rozsah i navrhovaná forma zástavby.

 • Jedná se urbanisticky nejhodnotnější soubor, který se dochoval prakticky v intaktní podobě. Nemělo by být proto ani v zájmu obce narušit nejcennější části jinak dosti prostorově narušeného sídelního celku.

 • Zásadní je zachovat zde rozptýlenou půdorysnou formu zástavby. V krajním případě je možné postavit jeden objekt jihovýchodně od komunikace při hranici lesa, a do území na opačné straně cesty novou výstavbou nevstupovat.

 

Nová Pec:

 • Je možné zahustit stávající zástavbu.

 • Zcela nepřijatelný je rozsah i navrhovaná forma zástavby.

 • Plochu na východním okraji, jižně od přístupové komunikace, zcela zrušit.

 • Obava panuje i  z využití území severně od komunikace. Navržená plocha je v tomto rozsahu prakticky nezastavitelná bez založení nových obslužných cest. Vzhledem k prostorovým rezervám, kterými disponuje doslova každé sídlo ležící na území Národního parku Šumava, je zcela nepřijatelné zřizovat pro nově navrhované objekty nové komunikace. Zejména pak u celků rozsahem malých. Důrazně se proto doporučuje stavět v této lokalitě výhradně podél stávajících cest a koncentrovat formu v existující páteřní linii a vytvořit tak uzavřenější veřejný prostor.

 • Zcela zrušit navrženou obdélnou plochu na jihozápadě vybíhající do volné krajiny.

 • Stavební plochu na západním okraji sídla, severně od přístupové komunikace, zastavět pouze po stávající objekt. Neprodlužovat zástavbu západním směrem.

 • I když v územním plánu není vymezen jako stavební, je možné postavit domy v pruhu podél jižní strany hlavní přístupové komunikace, jižně a jihozápadně od točny.

 • Zemědělský areál má na jihu až jihovýchodě značné prostorové rezervy. Do budoucna by bylo vhodné do tohoto prostoru přemístit budovy stojící u komunikace. Významně se tak potlačí pohledové uplatnění zemědělských staveb v rámci sídla. Uvolněný prostor je případně v těsné návaznosti na komunikaci možné zastavět obytnou zástavbou.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři