Nová Pec

NOVÁ PEC - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ (stav před II. sv. válkou):

Na široké pravobřežní platformě byla na počátku 19. století bohatá škála nejrůznějších sídelních celků.

Nová Pec: přechodová forma – rozvolněná hromadná silniční / rozptýlená zástavba

Strukturu historické Nové Pece, která se nacházela v jihozápadní části území při Jezerním potoce, tvořilo množství jednotlivých usedlostí volně řazených jednak podél cesty na Bělou, jednak podél potoka. Další usedlosti byly situovány v různých pozicích při navazujících komunikacích a volně v plužině. Lze hovořit o přechodové formě mezi hromadným silničním rozvolněným uspořádáním a rozptýlenou strukturou zástavby.

Láz: silniční víska s jednostranným uspořádáním zástavby (Kenek), rozptýlená zástavba

Severovýchodně od Nové Pece se nacházel malý silniční celek s pravidelně uspořádanou zástavbou jednoduchých domů řazených s malými vzájemnými odstupy podél jedné strany komunikace - Kenek; severně pak malá struktura s rozptýlenou zástavbou.

Pod Lesem“: rozptýlená zástavba

Podél Jezerního potoka od hranice lesa až k soutoku s Vltavou vznikla řada mlýnů a dalších technických staveb, které byly sice volně uspořádány podél cesty, jejich proměnlivá pozice vůči komunikaci a značné vzájemné odstupy dávaly však celku rozptýlený charakter. V mladší historii (přelom 19. a 20. století) byla struktura lokálně rozšiřována o malé skupiny rozptýlené zástavby jižně od cesty na Jelení. Nejvýchodněji situovaný je soubor, označovaný v této práci jako Pod Lesem.

Nové Chalupy: rozptýlená zástavba s drobným novodobým silničním celkem a areálem pily

Jižně od Bělé, na pravém břehu Vltavy, vznikla v okolí cesty do Hor malá rozptýlená struktura několika dvorců. Území se výrazně proměnilo již na konci 19. a počátku 20. století, poté, co byla v roce 1892 vybudována železnice. Protnula pravobřežní část území a jihovýchodně od vlakové stanice Nová Pec vznikl plošně rozsáhlý komplex pily.

Dlouhý Bor: budova myslivny

Historicky stávala v těchto místech pouze budova myslivny. Po zavedení železnice začala v místě křížení s cestou do Bělé na přelomu 19. a 20. století vznikat soustředěná struktura nové zástavby.

Vltava: drobný soubor hromadné silniční formy

U ústí Jezerního potoka, při cestě do Stožce stával Höpfelův mlýn – na přelomu 19. a 20. století zde vyrostl kolmo na hlavní komunikaci drobný hromadný silniční soubor, který tvořila převážně jednostranně uspořádaná zástavba.

Ovesná: rozsáhlá struktura tvořená hromadnými převážně rozvolněnými silničními celky

V nejstarší historii tvořila půdorysnou strukturu Ovesné zástavba situovaná podél komunikace při linii lesa. Lokálně měla rozptýlenou formu. Na konci 19. století se celek rozšířil východním směrem a velkou část území až po linii cesty do Stožce pokrývaly drobné celky hromadné silniční rozvolněné, lokálně i soustředěné formy.

 

Stávající urbanistická struktura:

Existující strukturu sídelního celku tvoří několik prostorově oddělených souborů. Těžiště sídla leží v současné době při železnici na pravém břehu vzdutí Lipna. a představuje území bez celistvé urbanistické koncepce. V rámci sídel ležících na území Národního parku Šumava patří lokalita mezi celky s nejnižší urbanistickou hodnotou. V enklávě lze najít několik míst, které si uchovaly venkovské měřítko i malebnost, nacházejí se však v okrajových částech, kam plošná zástavba nepronikla a lokality zůstaly v určité prostorové izolaci.

Nová Pec: půdorysně neuspořádaný celek převážně novodobé zástavby z části vytvářející silniční strukturu

Strukturu historické Nové Pece v současnosti tvoří urbanisticky nescelená zástavba, tvořená částečně objekty řazenými podél hlavní komunikace, z části drobnými shluky a samostatně stojícími stavbami. Celku prostorově dominuje rozsáhlý zemědělský areál. Souboru chybí patrný veřejný prostor a jeho urbanistická kvalita je velmi nízká.

Láz: rozptýlená zástavba, areál pily

V lokalitě se nachází rozvolněná struktura několika původních staveb situovaných západně od komunikace. Území má velmi harmonické měřítko a udržuje si výrazný prostorový odstup od souvisleji zastavěných ploch. Jedná se o urbanisticky nejhodnotnější část enklávy. Na straně východní se nachází plošně velmi rozsáhlý areál pily, je však na západní straně pohledově oddělen souvislým pásem zeleně.

Pod Lesem: rozptýlená zástavba

Při cestě na Jelení se v mírném prostorovém odstupu od soustředěného celku sídla nachází drobný soubor rozptýlené půdorysné formy. Lokalita je malebná, uchovává si vazbu na nezastavěnou volnou krajinu – v rámci intenzivněji zastavěné části enklávy se jedná část disponující urbanistickými kvalitami.

Nové Chalupy: novodobá plošná zástavba, malý soubor rozptýlené zástavby

Půdorysnou strukturu této části enklávy tvoří plošně zastavěné území sestávající z různě orientovaných, vzájemně nenavazujících úseků řadové zástavby rodinných a bytových domů, částečně pak areálem bývalé pily. Jedná o celek s velice nízkou urbanistickou kulturou, postrádající čitelný veřejný prostor, je však možno pozitivně hodnotit, že území je plošně strukturováno souvislejšími plochami vysoké zeleně, které vytvářejí příznivé pohledové odclonění jednotlivých částí. Východně navazuje na celek drobný soubor rozptýlené formy, tvořený původními usedlostmi (historicky „Zaunlipp“, dnešní Kovárna) a několika chatovými objekty krytými zelení. Skupina staveb si udržuje původní rozsah, je pohledově odcloněna od soustředěné zástavby a stále disponuje dosti vysokou urbanistickou hodnotu.

Dlouhý Bor: půdorysně neuspořádaný novodobý celek tvořený silniční formou zástavby, areál pily

Lokalitu označovanou v rámci této práce jako Dlouhý Bor, situovanou na levém břehu Novopeckého potoka, tvoří soubor krátkých silničních celků většinou pouze jednostranně obestavěných. Struktura má dosti živelný charakter; zástavba je (s výjimkou západního celku) je rovněž architektonicky velmi různorodá a území tak působí prostorově roztříštěným dojmem. Jedná se fakticky o hlavní sociální uzel celé enklávy, prostoru však chybí kultivovaný veřejný prostor, se kterým by se mohli obyvatelé i návštěvníci identifikovat.

Jižně od kolejiště se nachází rozsáhlý areál pily.

Vltava: hromadná silniční, samostatně stojící objekt

U ústí Jezerního potoka, při cestě do Stožce, se nachází drobný celek hromadné silniční formy a samostatně stojícím objektem

Ovesná: samostatně stojící stavby

Jádro někdejšího osídlení má dnes charakter „opuštěné krajiny“ s částečně patrnou fragmentací historické plužiny. V dalších částech stojí několik solitérních objektů, které mezi sebou nevytvářejí pohledové vazby.

 

Dochovanost urbanistického typu:

Nová Pec: přechodová forma – rozvolněná hromadná silniční / rozptýlená: 0 zanikla

Původní zástavba kromě několika ojedinělých staveb zanikla, severovýchodně, podél komunikace byl vybudován novodobý soubor.

Láz: silniční víska s jednostranným uspořádáním zástavby (Kenek) : 0 zcela zanikla

rozptýlená zástavba: 1 výjimečná

Pod Lesem: rozptýlená zástavba: 1 výjimečná

Struktura dochována v plném rozsahu, bez novodobé zástavby. Celek vysoké urbanistické hodnoty.

Nové Chalupy – rozptýlená zástavba: východní část území – 2 velmi dobrá

Želnavským smykem oddělený celek původní zástavby vysoké urbanistické hodnoty. Ze severozápadní strany se přimyká plošná novodobá struktura.

Dlouhý Bor: budova myslivny: 5 nedochovaná - zcela proměněno plošnou výstavbou

Budovy mysliven zachovány, jsou však pohlceny novodobou výstavbou.

Vltava: drobný soubor hromadné silniční formy: 3 dobrá

Dva objekty z původního celku situované při cestě do Stožce zanikly, soubor doplněn o jednoduchou stavbu situovanou mimo soustředěný celek.

Ovesná: rozsáhlá struktura tvořená hromadnými rozvolněnými silničními celky:

0 zcela zanikla

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina je tvořena různě velkými úseky převážně kompaktních až obdélných tvarů. V malých segmentech na Ovesné a u vísky Kenek se jedná o lánovou plužinu avšak velikosti jednoho děleného úseku. Nad ornou půdou zde převažovaly louky a pastviny. Travní porosty, zejména pastviny jsou členěny na poměrně velké úseky.

Dochovanost plužiny: 3 – 4 dobrá až částečná, okrajově 2 velmi dobrá

Plužina je dochována různě. Nejlépe v jihozápadní části a částečně na Ovesné. Na většině plochy je však plužina významně narušena scelováním.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídla jsou přirozeným jádrem plužiny a ta je obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři