Nová Pec

PĚKNÁ - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zásadně zachovat soustředěný charakter zástavby a volnou nezastavěnou navazující plužinu.

 • V historickém jádru respektovat historické půdorysy staveb a pokusit se obnovit centrální veřejný prostor - náves.

 • Zásadně nestavět žádné nové individuální objekty ani jejich skupiny ve volné krajině.

 • Nové objekty umisťovat co nejtěsněji ke komunikaci a okolní zástavbě a zahradami oddělovat sídlo od volné krajiny.

 • Usilovat o oddělení sídla od volné krajiny pomocí zahrad se vzrostlými (ovocnými) stromy.

 • Stavebně nepropojovat jihozápadní historickou hromadnou strukturu se zástavbou sídelního jádra (v okolí příjezdové komunikace)

 • Zachovat zemědělský charakter plužiny. Dílčí redukce rozsahu bezlesí je možná v sousedství lesních porostů.

 • Udržovat aleje dřevin podél komunikací.

 • Zvýšit prostupnost zemědělské krajiny obnovením zrušených polních cest.

 

Celkové hodnocení

Jedná se o jedno z nejvíce půdorysně i architektonicky narušených sídel ležících na území Národního parku Šumava. Původní zástavba byla z velké části zlikvidována. Sídlo je tak v současné době prakticky utvářeno novodobou výstavbou, často velmi nízké architektonické úrovně. Ani historická struktura plužiny již dnes není zřetelná. Sídlo si však v zásadě udrželo soustředěnou formu a zůstala zachována volná, nezastavěná okolní krajina. Tuto hodnotu enklávy je nezbytné zachovat.

Sídlo leží na okraji Národního parku Šumava je tedy logickým místem pro lokalizaci turistického zázemí. Siluetu řady sídel ležících v prostoru NP Šumava významně narušují kapacitní ubytovací objekty, které svými proporcemi překračují obvyklé měřítko tradiční zástavby horské části Šumavy (tzv. šumavského roubeného domu). V sídelním pásu Chlum – Bělá zástavbu naopak tvořily mohutné zděné uzavřené dvorce, které představují ideální formu pro apartmánové bydlení či hromadné ubytovací funkce. Obnova zaniklých staveb v původních objemech tedy nemusí být pouze samoúčelným krokem ke konsolidaci obrazu sídla, ale především doposud opomíjenou vhodnou investiční příležitostí.

Široké údolí Vltavy s téměř přírodní říční nivou, kulturním bezlesím na levém břehu, orámované mohutnými zalesněnými hřbety a umožňující dálkové pohledy, je turisticky velmi atraktivní. Přesto je průchodnost tohoto území po levobřeží omezená.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Sídlo má řadu rozvojových ploch. Realizace nové zástavby v celém prostoru navrženém územním plánem by narušila krajinný ráz zejména rozsahem plošné zástavby a zastavěním okolí významného krajinné dominanty kostela sv. Anny.

 • Nestavět na ploše na severozápadním okraji sídla. Zachovat stávající stav, kdy kulturní dominanta kostel sv. Anny leží na okraji zástavby.

 • Na severním okraji sídla je možné realizovat novou zástavbu, pouze však  při existujících komunikacích.

 • Nezastavovat prostor někdejší návsi, alespoň na části plochy se pokusit o obnovu tohoto centrálního veřejného prostoru, nejlépe pomocí regulačního plánu.

 • Zástavbu je možno rozvíjet v prostoru východně od středu obce (jižně od zemědělského areálu). Rozsah této plochy je však neúměrně velký, je vhodné zastavět pouze její polovinu navazující na stávající zástavbu.

 • Na jihovýchodním okraji již sídlo dále prostorově nerozvíjet.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři