Nové Hutě

Kapitoly

Interaktivní mapa

Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zachovat koncentrovaný charakter sídla, pouze se zcela ojedinělými objekty mimo areál soustředěné zástavby .

 • Zachovat prostorové oddělení východní (hromadné) a západní (komunikační) části půdorysné struktury.

 • Případný kvantitativní rozvoj musí odpovídat velikosti sídla. Základním rozvojovým prostorem je zahuštění stávající zástavby.

 • zachovat v celém rozsahu a s existujícím prostorovým dělením výjimečně cenný segment plužiny jižně od sídla mezi lesním porostem a Novosvětskou slatí (v okolí dvou samostatně stojících objektů).

 • Nenavrhovat jakékoli stavby mimo zastavěné území sídla (zejména izolované stavby ve volné krajině), ani jako obnovu zaniklých objektů.

 • Udržovat bezlesé plochy v okolí sídla.

 • Kolem silnice na Nové Hutě je vhodné udržovat alej dřevin.

 

Celkové hodnocení

Malá soustředěná víska bez významnějších urbanistických a architektonických hodnot ležící na okraji rozsáhlé bezlesé enklávy, jejímž jádrem jsou Nové Hutě. Jižně od sídla se nachází segment výjimečně dochované plužiny.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Územní plán není v zásadním rozporu s podmínkami ochrany krajinného rázu, v ideálním případě by však bylo vhodnější jižní stranu severní paralelní komunikace nezastavovat. Struktura zástavby má lokálně již plošný charakter (z důvodu oboustranného obestavění komunikací) a další výstavbou by v tomto trendu pokračovala.

 • Plocha pozemku na severním okraji osady (č.parc. 933), určena územním plánem pro bydlení, by měla být zastavěna pouze v části bezprostředně při komunikaci – je zcela nevhodné umisťovat další samostatné obytné stavby do hloubky parcely.

 • Zástavbu na pozemku č. parc. 1023/2, na západním konci sídla je vhodné ponechat ve stávajícím rozsahu (jeden objekt) a další objekty nenavrhovat.

 • Z územního plánu nevyplývá funkční využití ploch mimo zastavěné území sídla – skutečnost, že v tomto prostoru není navržena jakákoli individuální výstavba, je však plně v souladu s podmínkami ochrany krajinného rázu.


Poslat na email





* povinné položky

Naši partneři