Nové Hutě

Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ : hromadná, hromadná silniční, rozptýlená zástavba

Studený Potok (hist. Kaltenbach) je jednou z několika půdorysných částí rozsáhlého sídelního celku. Prostorové přechody mezi jenotlivými partiemi nebyly často zcela zřejmé, plochy mezi koncetrovanými strukturami vyplňovala rozptýlená zástavba.

Těžištěm osady Kaltenbach (později Mayerhütte) byla budova sklárny, později sirkárny, situovaná v centru sídla. Vlastní zástavba vytvářela tři odlišné půdorysné struktury: východně od sklářského provozu se nacházel malý shluk staveb soustředěný kolem domu majitele sklárny; na straně západní se pak podél komunikace a částečně rovněž podél levého břehu Studeného potoka rozvíjela struktura tvořená nepravidelně řazenými domy; na východním a jižním okraji enklávy, v prostorovém odstupu od koncentrovanější půdorysné formy sídla, vznikly skupiny staveb s rozptýlenou půdorysnou strukturou, zástavba situovaná jižně postupovala dále údolím Vydřího potoka až ke Svinným Ladám.

Ojediněle se v enklávě vyskytovaly samostatně stojící domy bez prostorové vazby k ostatní zástavbě.

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční, fragment původní hromadné formy, samostatně stojící objekty

Ve východní části sídla se dochoval fragment původní hromadné formy, která v rámci celé struktury dnes již hraje podružnou roli. Současné těžiště sídla tvoří zástavba uspořádaná podél komunikace, která je kolmo napojena na silnici ve směru Nové Hutě - Borová Lada. Severně, paralelně k ose sídla, probíhá další cesta, obsluhující několik dalších objektů. Vzhledem ke skutečnosti, že je vzájemný odstup komunikací velice malý, zakládá zástavba lokálně plošnou strukturu bez jednoznačného ohraničení a čitelné formy.

Jižně od sídla jsou situovány dva samostatně stojící objekty.

Dochovanost urbanistického typu:

jádrová část sídla (hromadná a hromadná silniční forma): 3 dobrá

okrajové celky (rozptýlená zástavba): 0 nedochoval se, zástavba zanikla

Objekt sklárny zanikl. Z původní struktury, která v sobě zahrnovala několik urbanistických forem, zůstala v čitelné formě zachována nepravidelná silniční struktura v západovýchodní ose sídla. Hromadné uspořádání staveb kolem bývalého domu majitele sklárny bylo podstatně narušeno likvidací několika objektů, které s výjimkou jednoho nebyly nikdy obnoveny - forma tak prakticky již není zřetelná (z původních sedmi dnes existují tři domy). Někdejší zástavba podél cesty probíhající podél levého břehu Studeného potoka (a protínající hlavní osu sídla na západním okraji) zcela zanikla a celý její prostor je dnes součástí lesního celku. Drobné enklávy rozvolněné zástavby situované východně a jižně od sídla byly prakticky zlikvidovány – v jižní části sídla zůstaly z této skupiny zachovány pouze dva objekty, které však nevytvářejí vzájemnou prostorovou vazbu.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna do různě velkých, převážně kompaktních úseků různorodého, většinou však obdélného půdorysu.

Dochovanost plužiny: 4 částečná a 1 výjimečná

Na většině plochy plužiny se dochovaly jen fragmenty jejího někdejšího členění. Její historický typ je zcela nezřetelný, protože byl narušen scelováním pozemků. Malý segment jižně od obce, sevřený mezi souvislý les a Novosvětskou slať, má výjimečně dochovanou historickou krajinnou strukturu s vnitřním členěním doprovázeným dřevinnou zelení.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo je přirozeným jádrem plužiny, která jej obklopuje. Díky novodobému zalesňování dnes sídlo leží na okraji lesa.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři