Prášily

NOVÁ HŮRKA - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zachovat stávající kompaktní charakter malé hromadné silniční struktury a rozsah existující solitérní zástavby.

 • Strukturu plošně nerozšiřovat – v zásadě je možné, avšak ne idelální, vybudovat jeden objekt na levém břehu Drozdího potoka v sousedství existující zástavby v nejjižnější části sídla – v nejstarší historii osady byla tato lokality zastavěna, v současnosti se však jedná o jednu z nejmalebnějších partií enklávy s velice dobře dochovanou původní zástavbou. Do drobného souboru již rušivě zasáhla novostavba situovaná v jeho severní části, proto je nezbytné důsledně dbát na uchování přítomných hodnot. Ideální je lokalitu stabilizovat a dále nerozvíjet, ve výjimečném případě je možno realizovat jeden objekt jižně od existující stavby na levém břehu Drozdího potoka, pouze však takovým způsobem, aby prostorově nedominovala.

 • Je zcela nevhodné navrhovat jakoukoli zástavbu V od komunikace v jižní partii sídla.

 • Je případně možné realizovat jeden objekt v západní části areálu bývalých skláren, hmota však nesmí jakkoli překročit západní hranici komplexu a porušit pravoůhlý koncept zástavby. Vzhledem k specifickému charakteru území a významné kulturně historické hodnotě areálu sklárny je však nezbytné případný projekt důsledně posoudit.

 • Odstranit pozůstatky areálu bývalých kasáren.

 • Na části zpevněné plochy v areálu bývalých kasáren je možné zřídit odstavné parkoviště. Úpravě povrchu je však nezbytné věnovat značnou pozornost a případnými doplňujícími výsadbami zabránit negativnímu účinku parkujících vozidel v celkovém obraze sídla.

 • Existující parkoviště při hlavní příjezdové komunikaci by v této souvislosti bylo nejvhodnější zrušit, neboť se nachází v pohledově exponované lokalitě bezprostředně při vjezdu do sídla. Plocha je navíc kompaktní, nečleněná a její negativní prostorový účinek se projevuje jak mimo turistickou sezónu, tak i v exponovaných měsících, kdy je dojem umocněn množstvím parkujících vozů. V případě zachování plochy je žádoucí ji upravit takovým způsobem, aby bylo její pohledové uplatnění minimalizováno – především oddělit plochu od komunikace pásem zeleně doplněným výsadbami vyšších dřevin a v nezbytné šíři zachovat pouze vjezd na parkoviště. Při okrajích plochy je rovněž žádoucí vhodným způsobem vytvořit alespoň částečnou optickou bariéru z vysoké zeleně, případně podobným způsobem členit i  samotnou plochu.

 • Je vhodné, aby komunikace navazující kolmo na silnici Hartmanice – Železná Ruda a procházející areálem bývalých skláren sídla byla veřejná a tvořila hlavní a logický přístup do sídla.

 • Zachovat zemědělský charakter historické plužiny navazující na sídlo, aby byl udržen charakteristický obraz urbanisticky formovaného souboru obklopeného zemědělskou krajinou.

 

Celkové hodnocení

Nová Hůrka je ojedinělým příkladem velmi dobře dochované osady, jejíž charakter dosud nebyl narušen bouřlivým stavebním rozvojem posledních let. Je proto zcela žádoucí tento stav zachovat.

Po případném vybudování dvou staveb ve výše naznačených pozicích by měla být celá sídelní enkláva stabilizována a další stavební rozvoj vyloučen.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Platný  územní plán v zásadě respektuje dochovaný charakter sídla. Významnější prostorový růst se nepředpokládá, což je vzhledem k měřítku i přírodním a kulturně historickým hodnotám enklávy velmi příznivé.

 • Plocha na levém břehu Drozdího potoka v jižní části sídla (parc. č. 2502/9, 2502/10) navržená jako území pro bydlení se vzhledem k přítomným urbanisticko architektonickým hodnotám celku nejeví pro zástavbu zcela ideální – v každém případě je nezbytné zabránit realizaci stavby v hloubce pozemku (resp. na pozemku 2502/10) a objekt umístit co nejblíže komunikaci tak, aby prostoru nedominovala a přirozeně doplnila drobný harmonický celek. Pozici stavby i jeho architektonickému zpracování je nezbytné věnovat značnou pozornost a případný návrh konzultovat.

 • Stávající odstavné parkoviště je opticky velmi exponované, jako nejvhodnější řešení se proto jeví přemístit jej na část plochy bývalého vojenského areálu, kde by bylo pohledově odcloněno stávající zelení..

 • Zbývající část bývalého vojenského areálu by měla být rekultivována – funkční využtí ploch stanovené územním plánem dělí areál na území centrální smíšené a území pro volný čas. Obě funkce připouštějí výstavbu objektů hromadné rekreace, jeden ze scénářů by mohl vést k výstavbě satelitního rekračního komplexu. Tato možnost se však vzhledem k charakteru enklávy a dochovaným hodnotám jeví jako zcela nepřijatelná - jakákoli výstavba v tomto prostoru (s výjimkou drobné stavby technického zázemí případného parkoviště) by zásadním způsobem narušila krajinný ráz.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři