Prášily

NOVÁ HŮRKA - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: hromadná silniční víska, hromadná soustředěná víska, samostatně stojící objekty

Půdorysná forma sídla se rozvíjela ve dvou samostatných celcích. Těžištěm a prostorovou dominantou osady byl komplex výrobních i hospodářských objektů sklárny včetně velkoryse pojednaného domu majitele, který byl situován při křížení cest do Hartmanic a na Hůrku - na něj jižně navazovala hromadná silniční struktura s domy nepravidelně uspořádanými podél komunikace. Jihozápadně od jádra osady byla pak situována enkláva sklářských domků, vytvářející nepravidelný shluk u levobřežního přítoku Drozdího potoka. Tento soubor však po ukončení činnosti sklárny v prvním desetiletí 20. století zanikl. Kromě těchto celků existovaly v enklávě izolovaně stojící stavby – hostinec, škola, pila a několik dalších objektů.

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční forma, solitérní objekty

Existující půdorysná struktura v zásadě odpovídá stavu před II. sv. válkou. Dominantou sídla nadále zůstává areál bývalých skláren, v současnosti přestavovaný k rekreačním účelům. Na něj navazuje hromadná silniční víska o několika domech, řazených v nepravidelných vzájemných rozestupech těsně podél komunikace. Soubor sklářských domků v jihozápadní části sídla zanikl již na počátku 20. století. Z původních samostatně stojících staveb se zachovala budova bývalé školy a fragment samostatného, pravděpodobně sklářského souboru ve východní části sídla při hlavní komunikaci. V partii jižní byl na místě zaniklé stavby realizován nový objekt v oddělené pozici od kompaktního celku.

Dochovanost urbanistického typu:

Hromadná silniční víska: 2 velmi dobře dochována

Hromadná soustředěná víska: 0 nedochována – soubor zanikl

Areál skláren a navazující soustředěná komunikační struktura zůstaly v zásadě zachovány.

Redukován byl pouze počet domů. Shluk usedlostí jihozápadně od osady zcela zanikl již na počátku 20. století v souvislosti s ukončením provozu sklárny. Ve východní části sídelní enklávy zůstaly zachovány dva samostatně stojící objekty.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna do poměrně velkých a pravidelných úseků. Hranice mezi úseky byly tvořeny cestami, vodotečemi, odvodňovacími příkopy, změnou kultur, příp. kamenicemi. Ve využití území převažovaly travní porosty. Západně od obce se rozkládala velká komponovaná zahrada patřící majiteli skláren, na mapách III. vojenského mapování z let 1877 – 1880, však již není patrná.

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Plužina byla narušena zejména v souvislosti s budováním vojenského areálu. V současnosti je tvořena travními porosty, její členění, v historii určované změnou kultur již tedy není zřetelné. Zejména okraje plužiny jsou narušovány postupující sukcesí.

Vazba plužiny na sídlo: Sídlo tvoří přirozené jádro plužiny, která jej ze všech stran obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři