Prášily

PASEKA - BOR - Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Nestavět žádné další objekty.

  • Zachovat stávající charakter území, tzn. zemědělské enklávy s množstvím rozptýlené zeleně.

  • Zamezit značnému rozvoji rozptýlené zeleně a zachovat bezlesí charakter alespoň   v návaznosti na komunikace a tok Křemelné.

 

Celkové hodnocení

Území nese typické znaky „opuštěné krajiny“, v současnosti prakticky neobývané, v minulosti však osídlené a kultivované, na což dnes upomíná pouze bezlesí. Tento stav by měl zůstat zachován.

Historická krajinná struktura se nedochovala, zlikvidovány byly i vodní náhony. Vývoj od druhé poloviny 20. století vtiskl území zcela nový ráz, charakteristický velkými plochami, členěnými tankovými cestami a množstvím náletové zeleně.

Již přibližně jedno století zde dochází k redukci rozsahu bezlesí a tento trend bude zřejmě ve významném měřítku dále pokračovat.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

  • Územní plán nenavrhuje nové rozvojové plochy mimo existující zástavbu, tento stav je nezbytné i nadále zachovat.

  • Existující zástavbu objemově jakkoli nerozšiřovat, nepřipustit výstavbu v bezprostřední prostorové vazbě na stávající objekty, což platný územní plán v návrhu umožňuje. Dotčenou lokalitou je prostor navazující na objekt umístěný východněji při hlavní komunikaci – jedná se o jedinou dochovanou stavbu v sídle, tento fakt proto posiluje její kulturně historickou hodnotu, která by neměla být ohrožena jakýmikoli soudobými stavebními počiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři