Prášily

PASEKA - BOR - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: rozptýlená struktura zástavby, samoty

Půdorysná struktura sídel měla rozptýlený charakter. V několika menších, lesem částečně izolovaných enklávách se nacházely solitérní stavby – samoty.

Stávající urbanistická struktura: solitérní stavby

Z celého sídelního souboru se dochoval pouze jeden objekt v západní části enklávy v prostoru někdejší vsi Paseka. Sousedící stavba je novodobou realizací na místě zaniklé budovy z 1. třetiny 20. století.

Dochovanost urbanistického typu: 4 částečná

Kromě jednoho dochovaného objektu původní zástavba zanikla. Současnou strukturu tvoří dvě solitérní obytné stavby, které upomínají na někdejší rozptýlenou půdorysnou sídelní formu.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina je členěna do kompaktních úseků tvarově se blížících čtverci či obdélníku. Ve využití území se vedle lesa uplatňovaly i polní kultury a travní porosty. Díky existenci úpraven skla bylo území protkáno řadou vodních děl (náhonů a vodních nádrží). Dlouhým kanálem byly dokonce převedeny vody Křemelné do brusíren na Slatinném potoce.

Dochovanost plužiny: 4 - 5 částečná až nedochovaná

Někdejší prostorové členění pozemků již většinou není zřetelné. Pole byla zatravněna, zřetelnější linie zanikly, významná část plužiny zarostla lesem. Při demolicích objektů byla rovněž zlikvidována téměř všechna vodní díla. Využití území se dnes omezuje na extenzivní obhospodařování travních porostů. V odlesněném prostoru se objevuje množství rozptýlené zeleně, která dnes významně spoluurčuje charakter enkláv. Běžné je její postupné spojování do větších celků. Zejména okraje enkláv dále zarůstají.

Vazba plužiny na sídlo:

Rozptýlené osídlení bylo součástí plužiny. Dnes se jedná o zemědělské enklávy bez vazby na sídlo.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři