Prášily

PASEKA - BOR - Základní údaje

Základní údaje

Historicky se jednalo o souvislý, téměř zcela odlesněný prostor s malými sídly: Paseky (Holzschlag), Bor (Haidl) a Horečky (Höhal), v současnosti zalesněné části původní plužiny oddělují několik různě rozsáhlých enkláv. S výjimkou svahů Vysokého hřbetu leží lokalita v plochém reliéfu mělkého údolí řeky Křemelné v nadmořské výšce 835 – 925 m. Enklávou prochází silnice Hartmanice – Železná Ruda.

 

Prostorové souvislosti

Enklávy se z větší části rozkládají na mírných svazích širokého údolí řeky Křemelné. V současné době jsou již vzájemně pohledově izolovány a odděleny pásy lesa. Ve způsobu využití území zcela převažují luční enklávy obklopené lesem, stejně jako v celém prostoru mezi Hartmanicemi a Novou Hůrkou.

 

Typologie české krajiny

Celá sídelní enkláva leží v krajinném typu:

6M8 - novověká lesozemědělská krajina vysoko položených plošin

 

Historie

Prvním kolonizačním počinem v lokalitě byla pravděpodobně stavba zemědělského dvora. U vodních toků postupně vznikaly mlýn, pila a brusírny s leštírnami zrcadel - kvůli jejich provozu byla vybudována řada vodních děl. Zřízení sklářských provozů bylo hlavním impulzem rozvíjejícího se osídlení, růst poptávky po sklářském zboží přinesl v období 1865 – 1920 oblasti výraznou prosperitu. Zásadní zlom do života oblasti přineslo poválečné vysídlení původního obyvatelstva, zřízení vojenského výcvikového prostoru pak definitivní zánik osad dovršilo. Poslední objekty byly zlikvidovány v 70. letech. Do dnešních dnů zůstala zachována pouze jedna mladší stavba z přelomu 19.a 20. století situovaná u komunikace na západním okraji území, objekt nacházející se v blízkosti Slatinného potoka je novodobou realizací na místě původní stavby.

 

Vývoj osídlení

Se vznikem brusíren a leštíren zrcadlového skla v druhé polovině 19. století zde prudce vzrostl počet obyvatel, kulminoval koncem 19. století. Po omezení (r. 1920) a ukončení výroby (r. 1934) v leštírnách a brusírnách skla dochází k významnému úbytku obyvatelstva, který byl dovršen poválečným vysídlením oblasti. Nepříliš zdařilé pokusy o znovuosídlení místa byly ukončeny vznikem vojenského výcvikového prostoru.

 

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Enklávy ležící v plochém reliéfu se v dálkových pohledech významněji neuplatňují. Pohledově nejexponovanější je území bývalé osady Bor na severovýchodě. Většina enkláv je pohledově spojitá.

Oblast krajinného rázu

21. Horní Křemelná

Sídlo leží v centru severozápadní části oblasti krajinného rázu.

Místa krajinného rázu

Zástavba leží pouze v jednom KvC, v němž zcela převládá kombinace zcela přírodní matrice smíšené slatí (Ss) a m. lesní (Ls) se zvýšenou vnitřní krajinářskou hodnotou 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři