Prášily

PRÁŠILY - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: hromadná soustředěná ves, malá lánová rozvolněná ves, samoty

Prášily byly soustředěnou vsí s nepravidelně uspořádanou zástavbou. V okolí stálo několik samot. Jižně od Prášil ležela malá lánová ves Dolní Ždánidla, jejíž stavby byly s většími vzájemnými odstupy situovány podél komunikace. Každému z objektů náležel pás lánové plužiny; komunikace procházela příčnou osou lánů.

Stávající urbanistická struktura: jádro sídla – hromadná struktura

severní enkláva - novodobá ulicovka

Dvě třetiny staveb sídelního jádra v průběhu 2. poloviny 20. století zanikly. V prostoru po zaniklé struktuře vznikaly živelně nové objekty. Historická půdorysná struktura, až na několik fragmentů, zanikla, nová výstavba však v zásadě zachovávala hromadný charakter sídla. V severní části enklávy byla v 60. letech 20. století, v odstupu od sídelního jádra, založená nová ulice s pravidelně řazenými dvojdomky. Prakticky ve stejné době pronikla pravidelnější struktura i do prostoru historického půdorysu – v jeho jihozápadní části (jižně od bývalého panského domu) vznikly dvě malé, paralelně uspořádané skupiny dvojdomů (jedna z nich podél nově založené slepé ulice). Zástavba se v posledním desetiletí rozšířila i mimo sídelní jádro do pozic západně a jižně podél komunikací.

Dochovanost charakteristické urbanistické struktury:

Prášily: 3 dobrá

Dolní Ždánidla: 0 typ se nedochoval, sídlo zaniklo

Historická půdorysná struktura Prášil byla narušena jednak likvidací původního stavebního fondu v centrální části sídla, jednak novou pravidelnější výstavbou, zejména nově založeným souborem dvojdomků v severní části enklávy. Ta však svou okrajovou polohou, prostorově oddělenou od historického půdorysu sídla, vytváří spíše samostatný stavební celek. Přes všechny nevhodné zásahy do původní struktury si enkláva v zásadě uchovala soustředěný a nepravidelný charakter. Samoty ve volné krajině i Dolní Ždánidla zanikly.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková a lánová

V okolí Prášil je plužina tvořena různě velkými úseky, přibližně čtvercového až obdélného tvaru. S lánovou vsí Dolních Ždánidel se pojí lánová plužina - osu tvoří cesta a zpravidla kolmo na ni jsou řazeny jednotlivé pásy (lány). V každém pruhu, zpravidla co nejblíže komunikaci, stál dům, k němuž pozemek náležel.

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

V druhé polovině 20. století došlo k významné redukci rozsahu bezlesí. Tato redukce neustále pokračuje zarůstáním dalších neobhospodařovaných ploch. Rozptýlená zeleň byla i v minulosti významnou součástí plužiny; uplatňovala se zejména v liniích na hranicích pozemků. Zásadně vzrostlo množství rozptýlené zeleně na pozemcích. Rozšiřování rozptýlené zeleně je pozitivní jen do té míry, pokud nezačne narušovat zřetelnost historické struktury, příp. celou plužinu pohlcovat. Významné části plužiny dnes ztrácejí charakter zemědělských ploch. Nejzřetelnější segmenty plužin se dochovaly na SZ a J sídelní enklávy.

Vazba plužiny na sídlo:

Obce byly jádry plužin, které je ze všech stran obklopovaly. Prášily si tuto vazbu zachovaly, zástavba Dolních Ždánidel však zanikla a lánová plužina enklávy tvoří dnes okrajovou a charakterově odlišnou část plužiny Prášil.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři