Prášily

SLUČÍ TAH - Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Vísku již dále půdorysně nerozšiřovat ani nestavět další solitérní stavby či soubory staveb ve volné krajině.

  • Důsledně bránit zástavbě na protilehlé straně komunikace.

  • V sídelní enklávě je možné vystavět jeden jednopodlažní objekt na místě zaniklého hostince v severním ukončení kompaktního souboru, nejvýše však v půdorysném rozsahu původní budovy.

  • Vzhledem k výrazné hodnotě prostoru centra struktury, který vznikl po likvidaci historického objektu a který je v současnosti významně spoluvytvářen mohutným listnatým solitérem, je vhodnější ponechat tuto plochu bez další zástavby. Ve výjimečném případě je možno objekt realizovat v části pozemku přivrácené k lesu, s přístupem z jihovýchodní strany. Stavba nesmí svým objemem nenarušovat habitus stromu a ve směru od hlavní komunikace je rovněž nezbytné zachovat spojitou zatravněnou plochu bez jakýchkoli zpevněných povrchů a cest. Je však třeba mít na zřeteli, že tento stavební počin poruší logiku historické půdorysné struktury (převažující linie zástavby přimknutá ke komunikaci) a prostorově ji roztříští.

  • Kromě výše uvedených případů nestavět jakékoli další objekty mezi komunikací a existující zástavbou či v zadních traktech staveb.

  • Zejména v prostoru kolem silnice a v segmentu s dochovanou strukturou plužiny (odvodňovací příkopy) zachovat zemědělský charakter enklávy. Plochu náletové zeleně uprostřed enklávy již tedy dále nerozšiřovat.

 

Celkové hodnocení

Enkláva (po případném doplnění jedné či dvou staveb ve výše specifikovaných pozicích) by měla patřit do stabilizovaných území s vyloučením jakéhokoli půdorysného rozvoje..

 

Krajinářské hodnocení ve vztahu k územnímu plánu

  • Při dodržení zásad případné obnovy zaniklých objektů je existující územní plán principielně v souladu se zásadami ochrany dochovaného krajinného rázu.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři