Rejštejn

KOZÍ HŘBETY - Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Lze předpokládat, že nejstarší usedlosti byly přízemní a roubené, prošly však v průběhu historie řadou zásadních přestaveb, které jejich objem i architektonický detail proměnily. Odhlédneme-li od novodobých stavebních úprav, odpovídá dochovaná podoba historické zástavby stavu z 19. století.

V případě Kozích Hřbetů tvořily strukturu ponejvíce uzavřené trojstranné dvorce, v okrajových částech a v Dobroníně i jednoduché obdélné stavby. V 19. století byly objekty často již zděné, většina z nich nesla tvaroslovné znaky regionálních venkovských staveb, náležejících do oblasti šumavského roubeného domu. Štíty byly zpravidla opatřeny výdřevou, střecha strmou polovalbou. Na přelomu 19. a 20. století prošla řada objektů stavebními úpravami, které přinesly tvarové zjednodušení (např. prostá sedlová střecha s trojúhelným štítem) a změnu vnější podoby fasád (větší podíl omítaných ploch).

 

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 - 3 velmi dobrá - dobrá

Mnoho původních staveb či jejich částí zaniklo již v 1. polovině 20. století. Jedná se zejména o zadní trakty usedlostí (linie stodol), které formu opticky uzavíraly a vymezovaly vůči navazující plužině. V novodobé historii byla odstraněna řada dalších budov - ty, které se dochovaly, však poskytují čitelnou informaci o původní architektonické podobě zástavby. Až na výjimky se jedná o objekty dosti citlivě renovované, ani v jednom z drobných sídel se však nedochovala celistvá hmota původních usedlostí, pro formování sídla charakteristických - z historických dvorců existují dnes většinou pouze obytné části. Jedinou stavbou, která si zachovala půdorysný rozsah, je usedlost v jihovýchdním cípu návsi Velkého Kozího Hřbetu, objekt byl však rekonstruován způsobem, který prakticky setřel jeho historickou vypovídací hodnotu.

Celková architektonická hodnota sídla 1 – 2 výjimečná – vysoká

Většina dochovaných objektů je dosti citlivě rekonstruována, nevhodně přebudovaný objekt situovaný na jihovýchodním okraji Velkého Kozího Hřbetu však vysokou architektonickou hodnotu celku snižuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři