Rejštejn

KOZÍ HŘBETY - Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Striktně zachovat současnou urbanistickou strukturu tvořenou dvěma návesními vískami, rozvolněným silničním souborem, drobným celkem rozvolněné zástavby a volně stojícím objektem.

  • Přísně dbát na zachování celkového charakteru území: malebná malá sídla obklopená jednou z nejlépe dochovaných plužin. Vzhledem k výjimečným kvalitám území to znamená:

  • s výjimkou doplnění dvou objektů do proluk na návsi Velkého Kozího Hřbetu nestavět v celé enklávě žádné další budovy.

  • zachovat zemědělský charakter výjimečně dochované plužiny - obhospodařovat i  značnou část ploch dnes ponechaných ladem, zejména maloplošných, a redukovat rozsah rozptýlené zeleně.

 

Celkové hodnocení

Jedna z krajinářsky nejlépe dochovaných enkláv. Jádrová sídla si i přes ztráty v původním stavebním fondu udržela čitelnou půdorysnou strukturu. Zcela výjimečná je pak vazba sídel a plužiny v zásadě dokládající historické uspořádání - zaslouží si proto nejvyšší stupeň ochrany.

Největším zásahem do měřítka zástavby v sídelním celku a tedy i krajinného rázu enklávy je nevhodná rekonstrukce objektu v jihovýchodní části sídla na návsi Velkého Kozího Hřbetu – realizace ignoruje proporce původní stavby a charakteristické architektonické detaily; zakládá tak nejenom v sídle, ale i v širším kontextu nežádoucí prostorovou dominantu.

Je vhodné využít velký turistický potenciál tohoto atraktivního území.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

  • V souladu s ÚP je možné dostavět dva objekty v prolukách na návsi Velkého Kozího Hřbetu.

  • S výjimkou výše uvedených případů nenavrhovat v lokalitě již žádné další objekty. Zásadně nestavět za vnější hranicí historického sídla, v okolí novostavby u Malého Kozího Hřbetu a nezahušťovat zástavbu Dobronína.

  • V souladu s ÚP zachovat nelesní charakter plužiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři