Rejštejn

SVOJŠE - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zachovat soustředěný hromadný - nepravidelný charakter sídla.

 • Vzhledem k výjimečně dochované urbanistické struktuře zástavbu obce významněji nerozvíjet.

 • Stavebně nepropojovat sídlo s objekty stojícími mimo soustředěnou půdorysnou strukturu (jihovýchodní drobná rozvolněná silniční enkláva)

 • Zástavbu zásadně nerozvíjet na ploché sedlo západně od obce.

 • Přísně dbát, aby případná nová výstavba nenarušila siluetu obce.

 • Podporovat listnaté (ovocné) zahrady kolem domů.

 • Zejména v návaznosti na sídlo zachovat zemědělský charakter plužiny.

 • Chránit liniovou zeleň zejména v okolí zemědělské farmy (pohledové odclonění).

 

Celkové hodnocení

Jedná se o jedno z urbanisticky nejlépe dochovaných sídel. Má však jen omezené možnosti rozvoje nenarušujícího krajinný ráz. Tlak na zachování stávajícího rozsahu umocňuje i skutečnost, že obec je prostorově v rámci celého svého vývoje velmi stabilní.

Na rozdíl od většiny šumavských sídel se v jeho charakteru již významněji uplatňuje ohraničení převážně užitkovou, vždy však listnatou dřevinnou zelení.

Jedná se o nedoceněné, krajinářsky hodnotné území, jehož turistický potenciál může vzbudit zájem návštěvníků a pomoci tak rozptýlit přetížení nejexponovanějších lokalit NP.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Realizací plánovaných rozvojových záměrů by došlo k zásadnímu narušení dochovaného krajinného rázu a k faktické likvidaci jedinečně dochované urbanistické formy sídla. Je proto nezbytné návrh územního plánu přehodnotit.

 • Nová výstavba musí respektovat hromadný – nepravidelný charakter sídla.

 • Možná místa pro výstavbu jednoho objektu jsou v prostoru severně od hasičské zbrojnice, a v cípu komunikací naproti restauraci (č. parc. 562/1). V krajním případě je možno připustit i výstavbu max. 2 objektů jižně od cesty jdoucí kolmo k páteřní komunikaci (č. parc. 154) – v tomto případě se však jedná o velmi citlivou lokalitu, která se významně uplatňuje při jižním vjezdu do sídla a která je jediným místem na silnici 2/169, kde je patrná celá silueta sídla v krajinném kontextu. Zástavba v žádném případě nesmí narušit charakteristický obraz sídla. Terén je v této části oproti obslužné cestě zvýšen - je proto žádoucí zástavbu realizovat pouze dále od hlavní silnice, blíže západní hranici pozemku č. parc. 154., těsně k obslužné cestě v podélné orientaci a částečně ji zapustit do terénu tak, aby byl vstup umožněn pouze ze severní strany.

 • Možnou prostorovou rezervou pro výstavbu jednoho objektu je pozemek situovaný jižně od č.p. 40, kde v minulosti stavba stála, byla však v poválečné historii odstraněna. V tomto případě je žádoucí stavbu realizovat v půdorysné stopě původního objektu (či s drobnou odchylkou) a se srovnatelným objemovým řešením.

 • Je žádoucí, avšak vzhledem k faktu, že se jedná o soukromé zahrady náležející ke stávajícím objektům, prozatím méně pravděpodobné, realizovat stavby i v cípu komunikací severně od kaple v centru sídla a západně od páteřní silnice na severním okraji soustředěného sídla. Došlo by tak k odclonění dvou novodobých objektů, které se velice nevhodně pohledově uplatňují v sídelním obraze.

 • Vzhledem k výrazné urbanistické hodnotě sídla, specifickým prostorovým podmínkám je nezbytné každou novostavbu v enklávě již od počátku projektových prací podrobně konzultovat.

 • Zásadně nestavět v prostoru sedla západně od obce.

 • Stavebně nepropojovat izolované stavby či drobné celky se soustředěnou formou sídla

 • Zásadně nestavět na ploše pod zemědělskou farmou.

 • Nezahušťovat rozvolněnou strukturu drobného silničního celku jihovýchodně od sídla – v rámci souboru je případně možné doplnit jeden objekt na východním okraji skupiny.

 • Nestavět novou zemědělskou farmu západně od komunikace na Rejštejn. Pokud nebude kapacita současného provozu pro obhospodařování plužiny v sídle dostatečná, je možné ji prostorově rozšířit severním směrem. Novou hranici areálu je pak nutno doplnit výsadbou stromové zeleně.

 • Po vyčerpání výše uvedených rozvojových možností považovat stavební vývoj sídla za ukončený. Jestliže nebude toto doporučení respektováno a s  rizikem narušení výjimečně dochovaného obrazu sídla se zástavba bude dále rozšiřovat, je nejméně problematickým místem rozvojová plocha na jihu soustředěné části sídla, kde bude míra narušení nejnižší. I v tomto případě je nezbytné striktně dbát na zachování siluety sídla a velmi citlivě umístit nové objekty do terénu.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři