Srní

Interaktivní mapa

HORNÍ ZELENÁ HORA - Základní údaje

Enkláva již leží na katastru sousedních Prášil. Vizuálně i historicky je však součást prostoru kolem Srní a proto je řešena společně s ním.

Základní údaje

Zarůstající enkláva vysoko ve svahu Jezerního hřbetu. V minulosti součást velké sídelní enklávy kolem Srní. Území leží na významné, pohledově exponované krajinné vedutě a zásadně se tak uplatňuje v dálkových pohledech. Nadmořská výška je 985 – 1155 m.

Typologie české krajiny

6L13 – novověká lesní krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Historie a vývoj osídlení

V minulosti se jednalo o součást velké sídelní enklávy kolem Srní. V době největšího rozmachu osídlení byly kolonizovány i tyto extrémní, svažité polohy.

Jednalo se o typologicky specifickou formu osídlení. Vizuálně se jednalo o rozptýlené osídlení, způsobem vzniku se však jednalo de facto o lánovou ves, typicky doprovázenou lánovou plužinou. Celá plužina byla rozparcelována na stejně široké pásy a jak je u lánových vsí pravidlem, v každém pásu ležel jeden dům. Extrémní reliéf však neumožnil vznik přímé cesty s pravidelně řazenými domy. Jednotlivé domy tak byly roztroušeny po plužině podle toho, kde bylo v kterém pásu nejvhodnější místo k postavení domu.

Krátce po druhé světové válce zde osídlení zaniklo a již řadu let leží pozemky ladem.

Architektura

Charakteristická zástavba náležela k typu šumavského roubeného domu, dnes je však již zcela bez zástavby se striktním nedoporučením její obnovy, a proto není třeba ji podrobněji rozebírat.

Současnost

Kultivace toho svažitého a kamenitého území si vynutila vznik výrazných kamenných snosů (kamenic, tarasů a zídek), které dodnes zcela zřetelně vymezují jednotlivé pozemkové pásy. Na ně se v minulosti významně koncentrovala rozptýlená zeleň. Enkláva již řadu let není obhospodařována a masivně zarůstá. Stupeň sukcese je v takovém stavu, že udržení bezlesí, byť jen na částech plochy někdejší plužiny, by bylo velmi náročné a je proto nereálné. Před masivním zarostením se jednalo o typické území fenoménu opuštěné krajiny.

Doporučení

  • Zásadně zde nepřipustit jakoukoli výstavbu.

  • I v případě pohlcení plužiny lesem důrazně chránit velmi výrazné kamenné snosy. Jsou zásadní součástí paměti zdejší krajiny.

  • Nebránit případným entuziastickým plánům na částečné zachování bezlesí s výjimečně dochovanou krajinnou strukturou. Údržba zdejšího bezlesí je také jediným opodstatněním pro novou výstavbu na místě Schwartzova statku.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři