Srní

Interaktivní mapa

MECHOV - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Obec zásadně stavebně nepropojovat se Srním a Starým Srním.

 • Při nové výstavbě respektovat urbanistický typ – hromadná silniční ves – tzn. stavět výhradně v blízkosti silnice.

 • Nestavět žádné individuální objekty ani jejich skupiny ve volné krajině.

 • Obec již dále plošně nerozšiřovat. Novou výstavbou pouze zahušťovat tu stávající. Zásadně obec neprodlužovat směrem ke Starému Srní.

 • Vzhledem k současnému stavu není nutné striktně trvat na respektování historické uliční čáry. Odchylka však nesmí překračovat cca 3 metry. V zásadě musí stále platit, že zahrada je za domem nikoli před ním. Zcela nevhodně je nově postaven dům na okraji obce směr Srní, kde je mezi silnicí a domem tolik místa, že by se tam bez problémů vešel další dům.

 • Zachovat kulturní bezlesí v okolí obce nejlépe v celém jeho stávajícím rozsahu.

 • Plužina nad obcí je vhodným místem pro případnou obnovu její historické struktury.

 

Celkové hodnocení

Mechov, jedna z nejmladších šumavských obcí vůbec, patří k těm dochovalejším. Její malebnost spočívá i v její velikosti a čitelnosti její formy. Jakýkoli její významnější růst zásadně naruší dochovaný charakter krajinného rázu. Obec je součástí odlesněné enklávy Srní, ale vizuálně ji od ní odděluje plochý hřbítek. Pro zbytek enklávy je tedy Mechov „za kopcem“ a mělo by to tak i zůstat. Růst obce na plochý hřbet by tak významně narušilo charakter území.

Významným narušením bylo rozšíření stavebních ploch dále od silnice, což umožnilo stavět nové objekty hluboko v pozemku.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Zásadně obec neprodlužovat směrem na Srní, na ploché temeno nad obcí.

 • Před značně odsazeným domem na východním okraji obce je možné postavit ještě jeden dům. Rozhodně však nestavět další domy dále od hlavní cesty, jak by to velikost stavební parcely umožňovala.

 • Je možná nová výstavba v prolukách mezi stávajícími domy.

 • I když je žádoucí obhospodařování bezlesí, je navrhovaná plocha pro ekofarmu nepřijatelně velká. Přijatelný prostor pro ekofarmu je asi 1/10 navrhované plochy na jejím západním okraji v návaznosti na stávající přístupovou komunikaci a to pouze za předpokladu, že farmu postaví a bude vlastnit Správa NP a bude ji za stanovených podmínek k hospodaření pronajímat. Jen tak je totiž do budoucna možno zajistil její dominantně zemědělský charakter, což je jediný důvod ospravedlňující její existenci.

Komentář k připravovanému novému územnímu plánu

 • Nevhodná je hloubka dvou parcel (bydlení a občanské vybavení) umožňující výstavbu dvou domů za sebou.

 • Zcela nevhodné je i  jednostranné prodloužení obce směrem ke Starému Srní.

 • Nevhodně umístěná je i plocha technické infrastruktury.

 • Nejvhodnějším místem, kde je možné v rámci celé enklávy provozovat zemědělskou výrobu, je stávající zemědělský areál na okraji Srní. Vzhledem k jeho krajinářsky rušivému vzhledu je žádoucí jeho přestavba a doplnění zelení. V případě trvání na jeho přemístění se nově navržená plocha nejeví jako vhodná. Jedná se o ploché temeno – ohraničení konvizuálních celků. Tato místa je vzhledem k jejich pohledové exponovanosti a jejich významu v kompozici prostoru zcela nevhodné zastavovat a už vůbec ne zemědělskými objekty. Jako vhodnější řešení se jeví i stávající vymezení plochy pro farmu na JZ okraji obce.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři