Srní

Interaktivní mapa

ROKYTA a SCHÄTZŮV LES - Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Vzhledem k charakteru lokalit a jejich poloze by se mělo jednat o území s vyloučením dalšího rozvoje. Nejlépe zde tedy již nestavět žádné další objekty. To se týká zejména Schätzova Lesa.

  • V případě nerespektování výše uvedené podmínky je nezbytné situovat domy v návaznosti na stávající komunikace – rozhodně je však nutné zachovat rozvolněný charakter zástavby.

  • Na Rokytě alespoň v návaznosti na domy zachovat zemědělský charakter území.

  • Na Schätzově Lese zachovat stávající rozsah bezlesí i jeho současný charakter včetně uspořádání rozptýlené zeleně.

 

Celkové hodnocení

Na Rokytě se jedná o dobře dochovanou malou sídelní enklávu. Na Schätzově Lese o výjimečně dochovanou sídelní enklávu. Vzhledem k jejich kvalitám, velikosti a poloze by se mělo jednat o území s vyloučením jakéhokoliv dalšího kvantitativního rozvoje.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

  • Stávajícím územním plánem není plocha enkláv řešena. Z toho vyplývá, že zde není plánován žádný kvantitativní rozvoj, což je plně v souladu s podmínkami ochrany krajinného rázu.

Komentář k návrhu připravovaného nového územního plánu

  • Na Rokytě v připravovaném novém územním plánu není navržena žádná nová rozvojová plocha, což je v souladu s podmínkami ochrany krajinného rázu. Pouze by velikost stavební plochy v zatáčce jižně od cesty neměla dovolit vybudovat vedle stávajícího ještě jeden objekt, čímž by došlo k narušení rozptýleného charakteru osídlení.

  • V Schätzově Lese je navržena malá stavební parcela na místě jediného zaniknuvšího domu (v posledních šedesáti letech). Vhodnější by bylo zde již žádný objekt nestavět. V krajním případě je však možné tento jediný objekt (za předpokladu striktního dodržení stanovených urbanistických a architektonických regulativů) akceptovat.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři